Behand­ling

Psykolog Line Bovbjerg Schrøder

Erfaren psykolog med speciale i angst og OCD

Kog­ni­tiv adfærdsterapi

Sund­heds­sty­rel­sen anbe­fa­ler kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi til behand­ling af angst og OCD, da forsk­ning på områ­det viser, at kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi er en af de mest effek­ti­ve tera­pi­for­mer til behand­ling af angst- og tvangslidelser.

I kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi lærer du ved hjælp af for­skel­li­ge meto­der at hånd­te­re din angst på en mere hen­sigts­mæs­sig måde, og vi arbej­der altid hen imod kon­kre­te mål som fx at bli­ve i stand til bestem­te akti­vi­te­ter, du grun­det angst eller tvang­stan­ker er for­hin­dret i.

Det er min erfa­ring, at man ikke kan tale sig ud af angst eller OCD. En vig­tig meto­de i angst- og OCD-behand­ling er der­for eks­po­ne­ring, alt­så at man udsæt­ter sig selv for de situ­a­tio­ner, der almin­de­lig­vis med­fø­rer angst eller ube­hag. Jeg arbej­der dog altid med trin­vis eks­po­ne­ring, såle­des at vi arbej­der i det tem­po, der pas­ser til net­op dig. Det er vig­tigt at under­stre­ge, at du ikke bli­ver tvun­get til noget i behand­lin­gen; gen­nem hele for­lø­bet plan­læg­ger vi i fæl­les­skab det, du skal øve dig på.

Kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi beteg­nes almin­de­lig­vis som kort­tidste­ra­pi (5–20 sam­ta­ler), men ved svæ­re angst- og OCD-lidel­ser, eller når angst eller OCD optræ­der sam­men med en anden diag­no­se, kan der være behov for læn­ge­re forløb.

Jeg har spe­ci­a­li­se­ret mig i behand­ling af angst og OCD, men til­by­der også hjælp til andre pro­blem­stil­lin­ger, bl.a. stress, depres­sion og spiseforstyrrelser. 

Kon­takt mig for at høre, om jeg kun­ne være den ret­te til at hjæl­pe dig.