Kogni­tiv adfærdsterapi

Sund­heds­sty­rel­sen anbe­fa­ler kogni­tiv adfærds­te­rapi til behand­ling af angst og OCD, da forsk­ning på områ­det viser, at kogni­tiv adfærds­te­rapi er en af de mest effek­tive tera­pi­for­mer til behand­ling af angst- og tvangslidelser.

I kogni­tiv adfærds­te­rapi lærer du ved hjælp af forskel­lige meto­der at hånd­tere din angst på en mere hensigts­mæs­sig måde, og vi arbej­der altid hen imod konkrete mål som fx at blive i stand til bestemte akti­vi­te­ter, du grun­det angst eller tvang­stan­ker er forhin­dret i.

Det er min erfa­ring, at man ikke kan tale sig ud af angst eller OCD. En vigtig metode i angst- og OCD-behand­ling er derfor ekspo­ne­ring, altså at man udsæt­ter sig selv for de situ­a­tio­ner, der almin­de­lig­vis medfø­rer angst eller ubehag. Jeg arbej­der dog altid med trin­vis ekspo­ne­ring, såle­des at vi arbej­der i det tempo, der passer til netop dig. Det er vigtigt at under­strege, at du ikke bliver tvun­get til noget i behand­lin­gen; gennem hele forlø­bet plan­læg­ger vi i fælles­skab det, du skal øve dig på.

Kogni­tiv adfærds­te­rapi beteg­nes almin­de­lig­vis som kort­tidste­rapi (5–20 samta­ler), men ved svære angst- og OCD-lidel­ser, eller når angst eller OCD optræ­der sammen med en anden diag­nose, kan der være behov for længere forløb.

Nogle forløb er lange, mens andre er korte. De fleste er et sted midt imellem.

OCD: Et kort forløb (9 samtaler)

Jesper henvendte sig med tvang­stan­ker om at være pædo­fil og skizofren.

Efter kun 9 samta­ler havde han ikke længere brug for min hjælp. Det, der hjalp Jesper til at slippe ud af det helvede OCD’en holdt ham i, var dels at forstå OCD’ens meka­nis­mer, dels at han var hurtig til at iden­ti­fi­cere sine tanker om at være pædofil/skizofren som OCD, og så var han i særlig høj grad i stand til at tole­rere ubehag.

Du kan læse mere om Jespers OCD.

OCD: Et mellem­langt forløb (21 samtaler)

Anne havde været plaget af OCD, siden hun var 10 år gammel. Da hun star­tede i behand­ling hos mig, var hun 19 og havde tanker om at være pædo­fil og om at ”være sådan en”, der havde lyst til sex med dyr. 

Det var hjælp­somt for Anne at blive klar over, at det er normalt at have tanker, der kan virke skøre og perverse. Hun fandt ud af at disse tanker intet har at gøre med rent faktisk at være skør eller pervers, men at man kommer til at tro, at man er det, hvis man tillæg­ger alle de tossede tanker, som vi menne­sker kan have, betydning. 

Du kan læse mere om Annes tvang­stan­ker.

OCD: Et langt forløb (74 samtaler)

Alexan­der er en 34-årig mand, der gennem mange år har været holdt i et jern­greb af tvang­stan­ker om plud­se­lig at opdage, at han har ”forkerte” følel­ser i forhold til børn eller andre kvin­der end sin kære­ste, når han har været i et kære­ste­for­hold. Alexan­der har været i behand­ling i 3 år, og selvom vi nærmer os, er der stadig et stykke vej til mål.

Du kan læse mere om Alexan­ders forløb.

Jeg har speci­a­li­se­ret mig i behand­ling af angst og OCD, men tilby­der også hjælp til andre problemstillinger.

Kontakt mig for at høre, om jeg kunne være den rette til at hjælpe dig.