Closeup image of two lovers holding hands at sunset

Et jern­greb af tvivl

Alexan­der er 34 år gammel, og i skri­vende stund (novem­ber 2022) har han og jeg haft 77 samta­ler, siden han star­tede i behand­ling hos mig for ca. 3 år siden. 

Alexan­der kontak­tede mig i sin tid, fordi han havde haft OCD, siden han var 8–9 år gammel.

Tidli­gere i behand­ling uden effekt

Alexan­der havde tidli­gere været i behand­ling for sin OCD, men ople­vede ikke, at behand­lin­gen havde haft nogen effekt. Samta­lerne havde primært hand­let om hans opvækst, og den psyko­log, han gik hos, var af den opfat­telse, at forkla­rin­gen på Alexan­ders OCD skulle findes der. Al forsk­ning viser imid­ler­tid, at OCD ikke skyl­des opvækst eller rela­tion til foræl­drene; i stedet peger forsk­nin­gen på, at bl.a. gene­ti­ske fakto­rer spil­ler en bety­de­lig rolle i udvik­lin­gen af OCD. 

Alexan­ders OCD

Som voksen har Alexan­ders tvang­stan­ker skif­te­vis omhand­let tvivl om at være pædo­fil og om at gøre noget forkert, hvis han har en kære­ste (det, der mange steder bliver beteg­net rela­tions­hip OCD eller ROCD). I flere år havde han også haft tvang­stan­ker om at have kørt nogen ned i trafik­ken, og han har derfor ofte måttet vende om for at se, om der lå tilska­de­komne i vejkan­ten, når han var ude at køre bil. 

Endnu en fortæl­ling om pædo­file tvangstanker

Jesper og Annes tvang­stan­ker hand­lede også om fryg­ten for at være pædo­fil. Når jeg har valgt tre histo­rier med netop denne tema­tik, illu­stre­rer det, hvor almin­de­lige lige præcis denne type tvang­stan­ker er, men også at det ikke er typen af tvang­stan­ker, der afgør, om et forløb bliver langt eller kort.

Da Alexan­der star­tede i behand­ling hos mig, havde han ikke en kære­ste, og det var derfor de pædo­file tvang­stan­ker, der fyldte. Som følge af disse havde han meget undgå­else, mange tvangs­hand­lin­ger og meget sikkerhedsadfærd. 

Funge­rede på overfladen 

Alexan­ders OCD var såle­des temme­lig omsig­gri­bende, men til trods for hans omfat­tende OCD funge­rede han umid­del­bart godt i sin hver­dag. Han havde et job, som han passede, han havde gode venner, som han så jævn­ligt, han kunne gå på dates og have en pige med hjem efter en aften i byen. På over­fla­den et helt almin­de­ligt og velfun­ge­rende liv. Han frem­stod umid­del­bart heller ikke særlig forpint, når man talte med ham. Han virkede glad og over­skud­s­ag­tig, og han var sjov og charmerende. 

Hårdt ramt

Men når man fik indblik i hans tanker og alle de ting, han skulle være opmærk­som på hele tiden for at holde sin angst og tvivl nede, er det helt utro­ligt, at han var i stand til at frem­stå så glad og over­skud­s­ag­tig – for hold da helt op hvor var der bare meget, han skulle passe på hele tiden og for pokker hvor havde OCD’en bare godt fat i ham!

Alexan­ders tvangstanker

Alexan­ders OCD tog udgangs­punkt i, at børn og voks­nes kønsor­ga­ner ikke burde have kontakt med hinan­den. OCD’ens logik var, at hvis det var forkert, at voksne og børns kønsor­ga­ner rørte ved hinan­den, var det også forkert at røre ved noget, et barn havde rørt ved, hvis barnet forin­den kunne have rørt sig selv i skrid­tet eller på numsen eller fx ikke have fået vasket fingrene ordent­ligt efter toilet­be­søg. Så fik Alexan­der jo ”børne­bak­te­rier” på sig, og hvis han ifm. toilet­be­søg rørte sig selv i skrid­tet, fortalte hans OCD ham, at det var det samme, som hvis hans tisse­mand rørte barnets tissemand/tissekone. Det gjaldt selv­føl­ge­lig også den anden vej, altså at hans ”bakte­rier” ikke måtte komme over på et barn, da der så også var risiko for ”kontakt” mellem voksen- og børnebakterier.

Tvivl om intention

Alexan­der var klar over, at alle andre ikke var opmærk­somme på, hvor deres ”bakte­rier” endte, og at en far fx sagtens kunne tisse i haven og efter­føl­gende give sit barn en sut eller en ny ble uden at vaske hænder først. Det så han ikke som et problem (ud over at han kunne synes, det var en smule ulæk­kert), fordi faren ikke havde tænkt over, at der kunne være noget galt i det. Når først han havde tænkt tanken, blev han i tvivl om, hvad hans inten­tion var, hvis han så alli­ge­vel rørte et barn, når han nu havde tænkt, at det var forkert. Betød det så, at han gerne ville kontak­ten, fordi han faktisk var seksu­elt tiltruk­ket af børn?

Alexan­ders tvangshandlinger

Alexan­der tvang­stan­ker om det forkert i, at hans ”bakte­rier” kom i kontakt med børns ”bakte­rier”, resul­te­rede som nævnt i en hel masse undgå­else, sikker­heds­ad­færd og forskel­lige tvangshandlinger. 

Tøjvask

Fx var det svært at vaske tøj, fordi både knap­perne og lågen på vaske­ma­ski­nen var ”beskidte”. Hvis han rørte ved lågen for at tage sit nyva­skede tøj ud, havde han infi­ce­ret sit rene tøj med ”voksen­bak­te­rier”, og tog han det tøj på ud i verden, var der ingen græn­ser for, hvor de bakte­rier kunne ende. 

Person­lig hygiejne

Person­lig hygiejne, herun­der toilet­be­søg og det at gå i bad, var vanske­ligt, fordi han jo i den forbin­delse skulle tørre/vaske sig steder, der ikke måtte ”komme i kontakt” med børn efterfølgende. 

Undgik kontakt med børn

Når Alexan­der havde vasket hænder efter toilet­be­søg, var han bange for, om små dråber vand kunne være sprøjtet ned på gulvet eller på hans bukse­ben. Hvis han havde ”voksen­bak­te­rier” på strøm­per eller bukse­ben og besøgte sine gode venner, der havde en lille søn, risi­ke­rede disse at komme over på barnet. Selvom Alexan­der er meget glad for børn, undgik han som regel kontakt med dem, fordi han ikke kunne være sikker på, at der ikke kom forkerte bakte­rier over på dem. 

Spiste bana­ner som sikkerhedsadfærd

Nogle gange blev det for svært for ham at være på besøg, og han måtte tage hjem, hvis fx barnet havde været på toilet, og han ikke følte sig over­be­vist om, at barnet havde fået vasket hænder ordent­ligt. Han kunne ikke bruge toilet­tet hos de venner, der havde børn, og nogle gange spiste han 5 bana­ner (fordi bana­ner virker stop­pende), inden han skulle besøge dem, så han sikrede sig, at han ikke skulle på toilet, mens han var der.

Undgik at røre bestemte steder på tøj 

Alexan­der havde svært ved at røre bestemte steder på sit tøj, fx linnin­gen på sine bukser, kanten på sine under­buk­ser, knap­per, lynlåse og livremme, fordi det jo var steder, han havde rørt efter at have været på toilet og før, han vaskede hænder. Det var også vanske­ligt at slukke for vand­ha­ner, for han havde jo åbnet dem med beskidte hænder (lige præcis dén tanke er der mange med OCD – og sikkert også et par styk­ker uden OCD — der kender).

Omfat­tende OCD

Umid­del­bart lyder det måske ikke så omfat­tende, men disse bakte­rier forsvandt ikke bare igen, og de kunne flytte sig over på et utal af andre ting, hvis ikke Alexan­der hele tiden var opmærk­som på, hvad han rørte ved – eller ikke fik gjort tilstræk­ke­ligt rent, vasket hænder tilstræk­ke­ligt grun­digt eller ikke fik vasket sig på den helt rigtige – og meget grun­dige – måde, når han var i bad. Særligt hænderne skulle være HELT rene, efter han havde vasket sig i skrid­tet – også under neglene. Han havde også svært ved at vaske sine fødder, fordi de jo havde stået i det vand, han havde vasket resten af sin krop med. 

Konstant hyper opmærksom

Det betød, at han hele tiden skulle være ekstremt opmærk­som på, hvad han rørte ved og huske på alle mulige gamle situ­a­tio­ner, hvor der havde været kontakt. Hvis han på nogen måde var i tvivl om, hvor­vidt han havde rørt noget, han ikke skulle røre eller ikke havde fået vasket ordent­ligt hænder (og det var han tit!), så var det kun undgå­else eller grun­dig rengø­ring, der kunne fjerne ubehaget.

Stort forbrug af handsker

Efter­som det var ganske uover­sku­e­ligt at skulle gøre så meget rent, som hans OCD krævede, blev hans løsning i stedet at lade være med at røre ved mange ting selv i sit eget hjem, eller at han brugte hand­sker. En lang peri­ode brugte han altid hand­sker ifm. rengø­ring, tøjvask og toilet­be­søg. Det blev til ret mange handsker!

Hvilke forhin­drin­ger stødte vi på i behandlingen?

Efter første samtale fik Alexan­der det ret dårligt. Jeg havde bedt ham læse Malene Klindt Bohni og Birgit Egedal Benned­sens bog ”OCD – Sygdom og behand­ling. For patien­ter og pårø­rende”, og det at tale og læse om OCD satte gang i en hel masse ubehag. Deru­d­over havde han mellem første og anden samtale også været på ferie, og det havde trig­get en masse angst og ubehag at se børn i badetøj. 

Psyko­e­duka­tion

Star­ten af behand­lin­gen består altid af psyko­e­duka­tion (under­vis­ning om OCD og de meto­der og teknik­ker, man ved virker ift. OCD), herun­der at tvangs­hand­lin­ger fodrer OCD. Løsnin­gen er at udholde ubeha­get på den korte bane (i situ­a­tio­nen hvor ubeha­get opstår) for at mind­ske det på den lange bane. Som regel giver det ikke mening bare at kaste sig ud i at respons­hin­dre på alle tvangs­hand­lin­ger fra den ene dag til den anden, da det ofte bliver for over­væl­dende. Det er en god ide er at udvælge sig situ­a­tio­ner, som inde­bæ­rer et ubehag, der er til at over­skue, og så udsætte sig selv for ubeha­get (ekspo­nere) og undlade at lave sin tvangs­hand­ling (respons­hin­dre) en peri­ode, indtil ubeha­get er faldet. Nogle gange tager det længere tid, andre gange forsvin­der det efter rela­tivt kort tid.

Tvivl om OCD

Alexan­der var helt med på, hvor­dan OCD opere­rer, og hvor­for respons­hin­dring er vigtig for at slippe af med sin OCD. Han var klar over, at han havde OCD, men når det kom til de pædo­file tvang­stan­ker, var han alli­ge­vel ikke helt sikker på, at den del nu også var OCD. Og hvis ikke han var 100% sikker på, det var OCD, var han ikke villig til at løbe risi­koen og ekspo­nere for noget, der ikke kunne gøres om efter­føl­gende. Konse­kven­serne var simpelt­hen for store. 

Frygt for kata­stro­fale følger

Det betød, at det var svært at komme i gang med at ekspo­nere og respons­hin­dre. Alexan­der havde ople­vel­sen af, at selv en enkelt lille ekspo­ne­ring ville blive for over­væl­dende. Han havde svært ved at gradu­ere ubehag, da alt, han gjorde, var enten forkert eller ikke forkert. Noget var bestemt mere forkert end andet, men han var ikke villig til at gøre noget, som føltes bare lidt forkert, da det jo ifølge hans OCD kunne afsted­komme en erken­delse af, at han var pædo­fil. Hvis hans bakte­rier var kommet i kontakt med et barn, var det ifølge hans OCD forkert, uanset om det var 1 bakte­rie eller 1000 bakte­rier. Og hvis først han havde fundet ud af, han var tiltruk­ket af børn, kunne han jo ikke gøre det om og ikke vide det igen. 

Behand­lin­gen hjalp, men langsomt

Det var ikke sådan, at behand­lin­gen slet ikke hjalp, det gik bare lang­somt. Efter 20 samta­ler havde Alexan­der fået sine bade ned på en halv time, mens de før behand­lin­gens start havde varet en time. Han kunne også røre flere ting i sin lejlig­hed og var stop­pet med at bruge hand­sker ifm. tøjvask og toiletbesøg. 

Smel­tet sammen med sin OCD

Alexan­der var nærmest smel­tet helt sammen med sin OCD, og han havde faktisk aldrig rigtigt købt ind på præmis­sen om, at hans tvang­stan­ker var en fiks ide, hans OCD havde fået. Han havde stadig opfat­tel­sen af, at hvis andre tænkte det samme som ham, ville de gøre det samme som ham. 

Han havde ventet længe på, at vi skulle tale os frem til en garanti for, at han ikke var pædo­fil, så han kunne begynde at slippe sine tvangs­hand­lin­ger. Sådan funge­rer det bare ikke. Det er lige modsat. Man er nødt til at gøre som om, det ikke er farligt, for at finde ud af, det ikke er farligt. Først da holder det op med at føles farligt. 

Ikke tale sig ud af OCD

Er det ubeha­ge­ligt at skulle igen­nem denne proces? Jo, det er det helt bestemt, men der er ikke nogen anden vej. Man kan ikke tale sig ud af OCD, man er nødt til at handle sig ud af den. Da dette gik op for Alexan­der, blev det noget lettere, og så rykkede det!

Det, der endte med at hjælpe

Det var omkring samtale 45, det begyndte at gå op for Alexan­der, at det måske faktisk var en fiks idé, der var årsag til, at han følte, som han gjorde. En øvelse, der hjalp denne erken­delse på vej, var at fore­stille sig gamle damer i situ­a­tio­ner i stedet for børn. Hvis ikke han tænkte, der var noget forkert i, at gamle damers bakte­rier kom i kontakt med hans, så var det heller ikke forkert, at hans og børns bakte­rier kom i kontakt med hinan­den. Heller ikke selv om det føltes forkert.

Man kan aldrig være HELT sikker

Det gik også op for ham, at han aldrig med 100% sikker­hed kunne vide, at han ikke var pædo­fil, eller i hvert fald at han ikke kunne være sikker på, at han ikke plud­se­lig blev tiltruk­ket af én under den seksu­elle laval­der – og at dette i virke­lig­he­den gør sig gældende for os alle. Det var svært for ham at forlige sig med, men det var, da han accep­te­rede dette, at bedrin­gen tog fart. 

Tvang­stan­kerne ændrede sig i takt med, at Alexan­der fik det bedre

Da Alexan­der et stykke tid havde omgå­e­des børn på samme måde som alle andre, selvom det føltes risi­ka­belt, forsvandt tvang­stan­kerne om små børn og drenge. I stedet begyndte tanker om, at han måske i virke­lig­he­den var tiltruk­ket at piger på 13–14 år, at fylde, og han var bange for, om han kun undlod at handle på sin tiltræk­ning, fordi det var ulovligt.

Hule­mands­hjerne

Det var skel­sæt­tende for ham at høre, at vores hjer­ner ikke har ændret sig, siden vores forfædre levede på savan­nen for tusin­der af år siden, og at vores hjerne sagtens kan se en 13–14-årig pige og tænke ”flot krop”. Alexan­der tog det som et tegn på, at han var pædo­fil, hvis han så en pige bagfra og tænkte ”flot numse”, og han efter­føl­gende fandt ud af, hun kun var 13 år. 

Det var vigtigt for ham at vide, at vores hule­mands­hjerne ikke skel­ner mellem krop og alder. Biolo­gi­ens moral kan sagtens være en hel anden end samfun­dets moral. Alexan­der vidste udmær­ket, at han aldrig nogen­sinde ville være seksu­elt sammen med en pige under den seksu­elle laval­der, han blev bare bange over, at han kunne tænke, at en under den seksu­elle laval­der faktisk kunne være tiltrækkende.

Så fik Alexan­der en kæreste… 

Da vi nåede samtale 55, og vi var ved at have ret godt styr på de pædo­file tvang­stan­ker, mødte Alexan­der Kathrine. I star­ten, hvor han og Kathrine bare så hinan­den uden at kalde sig kære­ster, gik det fint. På et tids­punkt var de i sommer­hus med nogle venner, der havde børn, og Alexan­der havde det fint med, at venne­par­rets børn rendte rundt med bare numser og kom ned og vækkede ham og Kathrine om morge­nen og endda hoppede op i sengen til dem, selvom de havde haft sex om natten.

…og det hele star­tede forfra

Men da han og Kathrine beslut­tede sig for at være kære­ster, begyndte han at få tvang­stan­ker om, at hans bakte­rier ikke måtte komme i kontakt med andre kvin­ders bakte­rier og især ikke Kathri­nes venin­ders bakte­rier. For så var det jo nærmest det samme som, at han havde haft sex med disse venin­der – eller i hvert fald blev han i tvivl om, hvor­vidt det var det, han havde lyst til, hvis han tillod sine bakte­rier at komme i nærhe­den af venin­der­nes bakterier. 

Ex-kære­sten mere rigtig?

En længere peri­ode fyldte tvang­stan­ker om, hvor­vidt en ex-kære­ste i virke­lig­he­den var mere rigtig for ham end Kathrine. Han havde ikke set sin ex-kære­ste i 7 år, men plud­se­lig var der steder, han ikke kunne færdes, fordi der var en mikrosko­pisk risiko for at møde ex-kære­sten. Han stop­pede med at handle bestemte steder og på bestemte tids­punk­ter af dagen af frygt for at møde hende og finde ud af, at han måske stadig havde følel­ser for hende. Hans OCD fortalte ham også, at han ikke skulle tage pænt tøj på eller sin bedste parfume, med mindre han var sammen med Kathrine, for ellers var det måske fordi, han gik og håbede på at møde ex-kæresten. 

Også bare OCD

Indtil for nylig har Alexan­der haft rigtig svært ved at se, at tvang­stan­kerne omkring andre kvin­ders bakte­rier er fuld­stæn­dig de samme som de tvang­stan­ker, han tidli­gere havde omkring børn, og han har derfor igen haft rigtig meget undgå­else og sikker­heds­ad­færd og rigtig mange tvangs­hand­lin­ger. Det har igen været svært for ham at respons­hin­dre, selvom han godt ved, det var det, der hjalp ham sidst. Proble­met har bare været, at han lige­som sidst har været smel­tet helt sammen med sin OCD og derfor har været i tvivl om, hvor­vidt det nu også var OCD, eller om han rent faktisk var inter­es­se­ret i sin ex-kære­ste og sin kære­stes veninder.

Bedring

For nylig er det dog begyndt at ændre sig. Alexan­der har fået sine bade ned på 15–20 min. igen og kan tage pænt tøj på, selvom han ikke er sammen med Kathrine. Han er også begyndt at handle på de tids­punk­ter, der passer ham, og han kører ikke længere omveje for at undgå at møde sin ex-kære­ste. Han og Kathrine er i gang med at bygge hus sammen og forsø­ger at få børn. At blive foræl­der har altid været et højt ønske for Alexan­der, men det var noget, han ved behand­lin­gens start aldrig troede kunne blive en mulig­hed for ham.

Der er et stykke vej til mål endnu, men vi skal nok nå dertil!