Om mig

Psykolog Line Bovbjerg Schrøder

Erfaren psykolog med speciale i angst og OCD

Om Line Bovb­jerg Schrøder

Jeg er uddan­net psy­ko­log fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i 2008 og har siden 2014 arbej­det spe­ci­a­li­se­ret med angst og OCD-behand­ling. Først i et spe­ci­al­team i psy­ki­a­tri­en og siden 2018 som pri­vat­prak­ti­se­ren­de psykolog.

Jeg er auto­ri­se­ret af Dansk Psy­ko­log­nævn og har en toårig efter­ud­dan­nel­se i kog­ni­tiv adfærdsterapi.

Jeg til­by­der behand­ling til voks­ne og unge over 16 år samt super­vi­sion til psy­ko­lo­ger på vej mod auto­ri­sa­tion og super­vi­sion af andre fag­grup­per. Jeg til­by­der des­u­den kur­ser og fored­rag om angst og OCD.

Se pri­ser og andet prak­tisk.

Selv­om jeg de sene­re år over­ve­jen­de har beskæf­ti­get mig med behand­ling af angst og OCD, har jeg gen­nem hele mit arbejds­liv også haft kli­en­ter med andre pro­blem­stil­lin­ger, bl.a. stress, depres­sion, spi­se­for­styr­rel­ser og personlighedsforstyrrelser.

Kon­takt mig, hvis du vil høre, om jeg kan hjæl­pe dig.

Jeg kan være svær at træf­fe på tele­fo­nen, men læg evt. en besked på min tele­fonsva­rer eller send mig en mail på lineschroeder@protonmail.com, så ven­der jeg til­ba­ge sna­rest muligt.