Om Line Bovb­jerg Schrøder

Jeg er uddan­net psyko­log fra Aarhus Univer­si­tet i 2008 og har siden 2014 arbej­det speci­a­li­se­ret med angst og OCD-behand­ling. Først i et speci­al­team i psyki­a­trien og siden 2018 som privat­prak­ti­se­rende psykolog.

Jeg er auto­ri­se­ret af Dansk Psyko­log­nævn og har en toårig efter­ud­dan­nelse i kogni­tiv adfærdsterapi.

Jeg tilby­der behand­ling til voksne og unge over 18 år samt super­vi­sion til psyko­lo­ger på vej mod auto­ri­sa­tion og super­vi­sion af andre faggrup­per. Jeg tilby­der desu­den kurser og fored­rag om angst og OCD.

Se priser og andet prak­tisk.

Selvom jeg de senere år over­ve­jende har beskæf­ti­get mig med behand­ling af angst og OCD, har jeg gennem hele mit arbejds­liv også haft klien­ter med andre problem­stil­lin­ger, bl.a. stress, depres­sion, spise­for­styr­rel­ser og personlighedsforstyrrelser.

Kontakt mig, hvis du vil høre, om jeg kan hjælpe dig.

Jeg kan være svær at træffe på tele­fo­nen, men læg evt. en besked på min tele­fonsva­rer eller send mig en mail på lineschroeder@protonmail.com, så vender jeg tilbage snarest muligt.