Angst

Angst er en normal reak­tion
Angst er en normal reak­tion på situ­a­tio­ner, der ople­ves som farlige. Angsten er vores indre alarm, der får os til at fjerne os fra det, som kunne være farligt. Så selvom angst ikke er en beha­ge­lig følelse, er den hensigts­mæs­sig, fordi den sikrer os imod at komme til skade.

Når du læser med her på siden, er det måske fordi, du ople­ver angst som noget, der spæn­der ben for dig og forhin­drer dig i at gøre de ting, du gerne vil.

Når angst er blevet et problem
Når angsten er blevet over­dre­ven og uhen­sigts­mæs­sig, forhin­drer den os i at leve det liv, vi ønsker. Vi kommer til at vurdere noget til at være farli­gere, end det i virke­lig­he­den er, og ofte under­vur­de­rer vi vores evne til at hånd­tere den situ­a­tion, der udlø­ser angsten. Fordi angst­symp­to­merne er så ubeha­ge­lige, kommer vi nogle gange til at foku­sere så meget på dem, at det er selve angsten, vi ople­ver ikke at kunne hånd­tere; vi kan såle­des ende med at blive ”angste for angsten”.

Når angsten er blevet et problem, bliver vores hand­lin­ger det også
Når vi hand­ler på en over­dre­ven og uhen­sigts­mæs­sig angst, som om den er hensigts­mæs­sig og helt rime­lig, bliver vores adfærd tilsva­rende over­dre­ven og uhen­sigts­mæs­sig. Vores hand­lin­ger bliver derfor vedli­ge­hol­dende for angsten, idet vi jo i kraft af hand­lin­gerne bekræf­ter angstens berettigelse.

Forskel­ligt, hvad der udlø­ser angst
Mange forskel­lige ting kan udløse angst. Det kan være tanker om, at andre skal tænke nega­tivt om os, at vi er syge, at vores krop reage­rer på en måde, vi tænker er pinlig eller farlig for os, eller måske tænker vi, at angsten aldrig går over igen.

Angstens onde cirkel
Den angst, vores tanker akti­ve­rer, udlø­ser ofte krop­s­lige reak­tio­ner, som blot forstær­ker angsten yder­li­gere. Og når angstens beret­ti­gelse bekræf­tes af vores hand­lin­ger, sættes en ond cirkel i gang.

Der er hjælp at hente
Heldig­vis behø­ver man ikke at være fanget i denne onde cirkel. Kogni­tiv adfærds­te­rapi er en effek­tiv metode til at bryde angstens onde cirkel; helt over­ord­net hand­ler meto­den om at arbejde med den uhen­sigts­mæs­sige adfærd, såle­des at vores vurde­rin­ger og følel­ser er mere passende til situ­a­tio­nen, og angsten ikke længere begræn­ser os i vores hverdag.

Almin­de­lige angst­symp­to­mer
Hjer­te­ban­ken
Rysten
Sveden
Vejrtræk­nings­be­svær
Tryk­ken for brystet
Svim­mel­hed
Uvirkeligheds­fornemmelse
Kvalme
Prik­ken, stik­ken eller snur­ren i dele af kroppen

Kogni­tiv adfærds­te­rapi anbe­fa­les af Sund­heds­sty­rel­sen, fordi forsk­ning på områ­det viser, at Kogni­tiv adfærds­te­rapi er en af de mest effek­tive tera­pi­for­mer til behand­ling af angst.

Læs mere om Kogni­tiv adfærds­te­rapi.

OCD

Vi kan alle have tanker, der ligner OCD
Mange af os kan genkende elemen­ter fra OCD og kan i spøg finde på at sige, at vores OCD forhin­drer os i at gøre det ene eller det andet. Flere af de tanker, OCD-ramte kan have, har de fleste andre menne­sker også en gang i mellem. F.eks. kan mange af os genkende tanker om ikke at have fået låst døren, at blive smit­tet af en sygdom eller føle sig beskidt efter at have rørt ved dørhånd­tag eller efter at have benyt­tet et offent­ligt toilet.

Proble­met er ikke indhol­det af tankerne
Det er dog ikke indhol­det af tankerne, der afgør, om man har OCD eller ej, men i stedet hyppig­he­den af tankerne og især måden man forhol­der sig til tankerne på. Selvom tankerne er ubeha­ge­lige, vil perso­ner uden OCD ikke tillægge dem nogen særlig betyd­ning og derfor heller ikke handle på dem, som om de udgjorde en virke­lig trus­sel. Det er man i langt højere grad tilbø­je­lig til, hvis man har OCD.

Defi­ni­tion på OCD
OCD er forkor­tel­sen af Obses­sive Compulsive Disor­der (på dansk obses­siv kompulsiv tilstand) og er en psykisk lidelse kende­teg­net ved tilba­ge­ven­dende tvang­stan­ker (obses­sio­ner) og/eller tvangs­hand­lin­ger (kompulsio­ner)

Tvang­stan­ker
Tvang­stan­ker er uønskede tanker, impul­ser eller fore­stil­lings­bil­le­der, der dukker op igen og igen. De ople­ves som påtræn­gende og ubeha­ge­lige og medfø­rer som regel ubehag i form af angst, væmmelse, tvivl eller en ople­velse af, at ”det ikke føles rigtigt”.

Tvangs­hand­lin­ger
Tvangs­hand­lin­ger er hand­lin­ger eller ritu­a­ler, der udfø­res for at slippe af med det ubehag, tvang­stan­kerne udlø­ser. Det kan være at forhin­dre noget forfær­de­ligt i at ske, at slippe af med ople­vel­sen af at være snav­set eller at slippe af med en spæn­ding i krop­pen, fordi noget ikke føles rigtigt. Tvangs­hand­lin­ger kan være synlige for andre, f.eks. hånd­vask, mens andre er usyn­lige, fordi de fore­går mentalt; f.eks. at man bero­li­ger sig selv ved at finde bevi­ser imod en tvang­stanke om, at man er psyko­pat eller pædofil.

Nogle har kun tvang­stan­ker, andre har kun tvangs­hand­lin­ger. Det er dog mest almin­de­ligt at have både tvang­stan­ker og tvangshandlinger.

Ople­vel­sen af ikke at have et valg
Perso­ner med OCD er som oftest selv klar over, at både tanker og hand­lin­ger er over­drevne og menings­løse, men ubeha­get knyt­tet til tankerne gør det vanske­ligt at igno­rere dem, og OCD-ramte føler ikke, de har andet valg end at udføre handlingerne.

Almin­de­lige tvangstanker

Almin­de­lige tvangshandlinger

Tanker om snavs, bakte­rier eller sygdom

Over­dre­ven rengø­ring eller hygiejne

Tanker om indbrud, brand eller oversvømmelse

Tjekke om døre er låst, lys er sluk­ket eller vand­hane er lukket

Tanker om orden og symmetri

Opstille ting i bestemt orden eller rette på ting til ”det føles rigtigt”

Tanker med aggres­sivt indhold mod selv eller andre

Undgå­else af bestemte situ­a­tio­ner, f.eks. hånd­te­ring af skarpe genstande i nærhe­den af andre. Tjekke om man er kommet til at køre nogen ned. Finde argu­men­ter for, hvor­for man ikke kunne finde på at skade nogen

Tanker med seksu­elt indhold f.eks. rettet mod perso­ner af eget køn, børn eller dyr

Undgå­else af samvær eller berø­ring. Bero­li­gelse omkring eller bevis­fø­relse for hvor­for man ikke er homo­seksuel eller pædofil

Tanker af magisk karakter

Udføre bestemte hand­lin­ger for at undgå at der sker noget forfærdeligt

Selvom OCD beteg­nes som en kronisk lidelse, kan symp­to­merne med den rette hjælp mind­skes i en sådan grad, at de fylder meget lidt. Nogle ople­ver at blive helt fri for symptomer.

Kogni­tiv Adfærds­te­rapi har den bedst doku­men­te­rede effekt på OCD.

Læs om Kogni­tiv Adfærds­te­rapi.