Frygt for at være pædo­fil eller skizofren

Jesper på 27 år har i flere år haft OCD. 

Hans OCD havde primært omhand­let tvivl om ikke at have fået låst døren, lukket vinduer, sluk­ket stik­kon­tak­ter, komfur og kaffemaskine. 

Skræm­mende tvangstanker 

Jesper kontak­tede mig, fordi hans tvang­stan­ker plud­se­lig havde fået en helt anden karak­ter. Ud af det blå var der dukket tanker op om, at han var pædo­fil eller skizofren. 

Han kunne godt leve med, at det tog lidt længere tid at komme ud ad døren, fordi han skulle gå et par runder i lejlig­he­den for at sikre sig, at han havde lukket og sluk­ket alt elek­tro­nik, men tankerne om at være pædo­fil eller på vej til at blive alvor­ligt psykisk syg skræmte ham voldsomt.

Skizof­rene tvangstanker

Jesper var bange for, at han hørte ting, der ikke var der. Hvis han hørte noget, der ikke var der, fortalte hans OCD ham, at han var ved at blive skizof­ren. Det betød, at når han hørte noget, han ikke umid­del­bart kunne loka­li­sere, blev han i tvivl om, hvor­vidt det det var en ”rigtig” lyd eller en halluci­na­tion, og han måtte under­søge, hvor lyden kom fra. Fx kunne han kigge ned i gården hvor han boede for at se, om der var nogen derude, der talte, børn der legede eller andet, der kunne have frem­bragt den lyd, han havde hørt. Hvis ikke han kunne finde kilden til lyden, bekræf­tede det OCD’en i, at han var ved at udvikle skizofreni. 

Angstan­fald

Nogle gange fik Jesper angstan­fald, og et af anfal­de­nes mest frem­træ­dende symp­to­mer var uvir­ke­lig­heds­for­nem­melse. Når dette skete, bekræf­tede det ham blot yder­li­gere i, at han var ved at blive sindssyg. 

Hvor­dan Jesper forsøgte at slippe af med sin angst

Det, Jesper gjorde for at hånd­tere disse ubeha­ge­lige og skræm­mende tanker, var at tænke (virke­lig meget!) over, om han nu også var pædo­fil eller på vej til at blive skizof­ren, og han ledte i sine tanker efter bevi­ser på, at han ikke var nogen af delene. Proble­met var bare, at jo mere han forsøgte at over­be­vise sig selv om, at han ikke var pædo­fil eller skizof­ren, desto oftere kom tankerne, og desto mere i tvivl blev han. Hans ører var også begyndt at ”stå på stilke” ift. lyde, og han var konstant opmærk­som på de lyde, der var omkring ham.

Behand­lin­gen

Udover natur­lig­vis at bruge tid på at tale om de tanker, Jesper havde, blev de første samta­ler brugt på at tale om, hvad OCD-behand­ling inde­bæ­rer (herun­der ekspo­ne­ring) og på at lave en detal­je­ret liste over Jespers OCD-adfærd. Dermed havde vi dels over­blik over Jespers OCD, dels blev det tyde­ligt for Jesper, at det ikke var alle hans tanker og hand­lin­ger, der ville være lige angst­pro­vo­ke­rende at skulle arbejde med.

Jesper valgte, hvad vi skulle tage fat på først

Listen var en over­sigt over, hvad vi skulle arbejde med, men det var Jesper selv, der beslut­tede, hvad vi først skulle tage fat på. Mange klien­ter vælger at starte med noget af det mindst angst­pro­vo­ke­rende, men Jesper valgte lidt atypisk at kaste sig ud i det allersværeste. 

Viden om OCD’ens mekanismer

Vi talte om, hvad det er for meka­nis­mer, der går i gang, når man har OCD, og hvor­dan man bedst forhol­der sig til dem. Bare det at høre mig fortælle om, hvor­dan OCD opfø­rer sig, og hvor­dan man skal gribe det an, var årsag til, at Jesper alle­rede efter første samtale faktisk havde det bedre. Tankerne kom stadig, men når de kom, prøvede han at gøre de ting, vi havde talt om var hjælp­somme, selvom det var skræmmende. 

Så hvad var hjælpsomt?

Det, Jesper skulle lade være med, var at gå i dialog med OCD’en og i stedet bare lade tankerne om at være pædo­fil eller skizof­ren være (det man inden for kogni­tiv adfærds­te­rapi kalder respons­hin­dring). Han skulle fore­give, han var ligeg­lad, når der kom en tanke om, at han måske var pædo­fil, eller at den lyd, han lige havde hørt, var en halluci­na­tion. Det var natur­lig­vis svært (og vanvit­tigt angst­pro­vo­ke­rende), men noget af det, Jesper fangede rigtig hurtigt, var, at tanker bare er tanker.

Vigtig viden

Man er ikke pædo­fil, bare fordi der dukker tanker eller bille­der op af børn med seksu­elt indhold. Vi kan alle have disse tanker, men det er selv­føl­ge­lig skræm­mende, hvis man fore­stil­ler sig, det så bety­der, at man er pædofil. 

Faktisk ikke tankerne, der er problemet

Jesper blev klar over, at fordi han havde OCD, kom denne type tanker oftere til ham, end de gør for ikke OCD-ramte. Tankerne er også sværere at slippe igen, når man har OCD. Men han opda­gede noget enormt vigtigt; at det egent­lige problem ikke var, at tankerne dukkede op, men i stedet den måde, han hand­lede på, når tankerne kom (tvangs­hand­lin­ger, som i Jespers tilfælde over­ve­jende var mentale, selvom han også havde fysi­ske tvangs­hand­lin­ger i form af at skulle hen til vinduet og tjekke). 

Mentale tvangs­hand­lin­ger

Som nævnt forsøgte Jesper at slippe af med sine ubeha­ge­lige tanker ved at bero­lige sig selv. Proble­met var bare, at OCD’en hele tiden kom med modar­gu­men­ter, og Jesper blev fanget ind i diskus­sio­nen og skulle diske op med det ene argu­ment efter det andet, før han kunne over­be­vise sig selv om, at han ikke var pædo­fil eller ved at blive skizof­ren. Først da faldt han til ro. 

Altså lige indtil næste gang tankerne dukkede op, og så måtte han i gang med at over­be­vise sig selv igen. Denne indre dialog med sig selv – eller med OCD’en – er lige så meget tvangs­hand­lin­ger som at vaske hænder eller tjekke om døren er låst, men frem for at være fysi­ske tvangs­hand­lin­ger er de i stedet mentaletvangs­hand­lin­ger.

Begyndte at se nevø og niece igen

Jesper kom faktisk af med meget af det ubehag, der knyt­tede sig til tankerne om at være pædo­fil eller sinds­syg, i løbet af ganske få samta­ler. Efter 7 samta­ler var han igen begyndt at se sin nevø og niece og kunne lege og tumle med dem, som han plejede på trods af, tankerne ind imel­lem fort­sat dukkede op, hvis han ved et uheld kom til at røre dem på numsen eller brystet, når de legede eller sad hos ham. 

Det sidste gik let

De sidste par samta­ler brugte vi på, at arbejde med de tvang­stan­ker og ‑hand­lin­ger, han havde haft i mange år, og som han egent­lig havde accep­te­ret at leve med. Men fordi han alle­rede havde taget fat på det abso­lut svære­ste, var dette arbejde hurtigt overstået. 

Efter 9 samta­ler havde Jesper ikke brug for min hjælp længere. 

Så hvad var årsa­gen til, at Jespers forløb blev så kort?

Umid­del­bart skulle man tro, at jo hårdere man er ramt, desto længere tid tager behand­lin­gen, og sådan er det bestemt også nogle gange. Men ikke altid. Jesper var faktisk noget ramt, da han star­tede i behand­ling. Så hvis det ikke kun hand­ler om, hvor hårdt man er ramt, hvad hand­ler det så om?

For Jespers vedkom­mende hand­lede det primært om 3 ting: 

1. Han var enormt hurtig til at iden­ti­fi­cere sine tvang­stan­ker som OCD 

2. Han var lynhur­tig til at fange meto­derne (ekspo­ne­ring og responshindring)

3. Han havde en høj tole­rance for at udholde ubehag