Frygt for at være pædo­fil eller have lyst til sex med dyr

Anne havde haft OCD siden 10-års alde­ren. Hun havde som 15-årig været i behand­ling i børne- og ungep­sy­ki­a­trien, og tvang­stan­kerne var efter­føl­gende en peri­ode helt væk. 

Da Anne star­tede i behand­ling hos mig, havde tvang­stan­kerne været tilbage et stykke tid og gik i alle mulige forskel­lige retnin­ger. Hun havde tvang­stan­ker om at være pædo­fil og om at have lyst til sex med dyr. Det var de mest pine­fulde tvang­stan­ker, men hun havde også tanker om ikke at have fået sluk­ket lyset, lukket vand­ha­nen eller lukket døre og vinduer. Hun havde tvang­stan­ker om ikke at kunne falde i søvn, fordi hun skulle tisse og om, at der var spøgel­ser på hendes værelse og om at skulle bede til gud for at forhin­dre, at der skete noget med dem, hun holdt af. Og det til trods for at Anne faktisk slet ikke troede på gud.

Anne havde også ADHD, som hun var i medi­cinsk behand­ling for. 

Skam

Anne var meget skam­fuld omkring sine tvang­stan­ker, særligt dem, der hand­lede om sex med børn og dyr, og det var i star­ten rigtig svært for hende at tale om denne del af hendes OCD. Hun sov næsten ikke natten inden de første samta­ler med mig, fordi hun var så nervøs. Annes mor var med til de første samta­ler, og det hjalp lidt, at vi sendte hende ud i vente­væ­rel­set med en kop kaffe, mens vi talte om de aller­mest pinlige tanker. Men hun syntes stadig, det var svært og fryg­te­lig flovt.

Hjælp­somt

Noget af det, der var hjælp­somt for Anne i star­ten af behand­lin­gen, var, at høre en profes­sio­nel sige, at det er helt normalt at have alle mulige skøre, pinlige og endda perverse tanker. Tanker er bare tanker. Det gjorde, at Anne ikke følte sig helt så unor­mal, og det var en stor lettelse for hende, at jeg som psyko­log hver­ken blev choke­ret eller bekym­ret over, at hun kunne have de tanker, hun havde, men i stedet kunne fortælle, at det var helt almin­de­lige tanker ved OCD. Det var rart for Anne at høre, at jeg havde mødt mange andre, der havde de samme tanker som hende. Denne type tanker er ikke nogle man så ofte hører om, når folk skal beskrive, hvad OCD er. Det er oftere tanker om bakte­rier, orden og frygt for ikke at have sluk­ket komfu­ret eller låst døren, man hører om. Dem, der har tanker om at være pædo­file, homo­seksu­elle, psyko­pa­ter eller sinds­syge fortæl­ler ofte ikke om det, enten fordi det er for skam­fuldt, for angst­fyldt (”hvad nu hvis folk så tror, at jeg faktisk er pædo­fil, homo­seksuel, psyko­pat eller sinds­syg”), eller fordi de simpelt­hen ikke ved, at det er OCD. 

Annes situ­a­tion da hun star­tede i behandling

Anne havde et arbejde, hvor hun gjorde rent 4 timer hver anden uge, og hun var ikke sikker på, at hun havde over­skud til mere. Det var svært at vurdere, hvor meget det mang­lende over­skud, skyld­tes ADHD og hvor meget, der skyld­tes OCD. Anne sov virke­lig dårligt om natten, og mange nætter faldt hun først i søvn ud på morgenstunden.

Tvangs­hand­lin­ger og undgåelsesadfærd 

Anne havde mange tvangs­hand­lin­ger og meget undgå­el­ses­ad­færd, da hun star­tede i behand­ling hos mig. Når hun var på arbejde, skulle hun tjekke, om køle­ska­bet var lukket og om døre og vinduer var låst/lukkede. Vinduer og døre skulle også tjek­kes derhjemme for at sørge for, at der ikke var nogen, der brød ind, eller at fami­li­ens hund ikke løb væk. For at forhin­dre, at der skete noget med dem, hun holdt af, bad Anne til gud op til 30 gange dagligt. 

Hun kunne ikke være sammen med børn – eller bare røre ved noget, børn havde rørt ved. Hun kunne heller ikke røre fami­li­ens hund.

Når hun skulle i seng om afte­nen, skulle hendes værelse tjek­kes, og spøgel­ser skulle viftes ud. Hun skulle på toilet­tet gentagne gange for at være sikker på, hun ikke skulle tisse, når hun gik i seng, og når hun var lige ved at falde i søvn, havde hun ople­vel­sen af at skulle tisse og måtte ud på toilet. Dette forstyr­rede natur­lig­vis Annes natte­søvn med træt­hed og mang­lende over­skud til følge. 

Behand­lin­gen

Til trods for træt­hed og meget lidt energi, fandt Anne alli­ge­vel kræf­ter til at tage kampen op mod OCD’en. Hun var helt med på, at jeg som behand­ler ikke kunne trylle tankerne væk, men at det var hende selv, der skulle gøre al arbej­det – selv­føl­ge­lig med hjælp og støtte fra mig. Hjæl­pen fra mig kom i form af min viden om OCD, herun­der hvad der får OCD til at blive stær­kere, og hvad der svæk­ker den. Og så var jeg også hendes spar­rings­part­ner, når der skulle laves øvel­ser i tera­pien og plan­læg­ges hjemmearbejde. 

Psyko­e­duka­tion 

En stor del af behand­lin­gen i star­ten var under­vis­ning (psyko­e­duka­tion som det hedder på fags­prog). Psyko­e­duka­tio­nen hand­lede især om, hvor­dan OCD almin­de­lig­vis opfø­rer sig, og hvor­dan man mest hensigts­mæs­sigt griber OCD an, men at det af gode grunde ikke er sådan, man instink­tivt går til sine skræm­mende tanker. Vi talte også om, at det faktisk ikke er tankerne, der er proble­met, men nærmere den betyd­ning, man som OCD-ramt tillæg­ger tankerne og endnu vigti­gere: De hand­lin­ger man fore­ta­ger på baggrund af tankerne. 

Vi har alle sammen indi­mel­lem både tossede og upas­sende tanker. Det kan vi ikke styre. Men vi kan styre, hvor­dan vi hand­ler på baggrund af tankerne.

Indsigt

Anne var ret hurtig til at se, at hun var kommet til at forstærke de tanker, der på et tids­punkt mere eller mindre tilfæl­digt var dukket op. Det havde hun gjort ved at gøre som om, de var farlige (og med farlige mener jeg, at hun kom til at tænke om dem, som om de var udtryk for noget virke­ligt og ikke bare tanker), og hun kunne sagtens se, at alle hendes tvangs­hand­lin­ger og al hendes undgå­el­ses­ad­færd i stedet for at hjælpe hende bare havde gjort det hele værre. Værre, fordi tvangs­hand­lin­ger afsted­kom­mer flere tvang­stan­ker, men også værre fordi der var rigtig mange ting, hun ikke længere kunne fore­tage sig, og fordi hun skulle bruge en masse tid og energi på ting, hun i bund og grund ikke havde lyst til at bruge så meget tid på, og som en del af hende godt kunne se var både over­dre­ven og irrationel. 

Ekspo­ne­ring og responshindring 

Til trods for at Anne var meget forpint og ikke havde ret meget over­skud, var hun over­ra­skende hurtig til at komme i gang med at udfor­dre sin OCD. Hun kom hurtigt i gang med at respons­hin­dre (undlade at lave tvangs­hand­ling) og fik derfor også hurtigt ople­vel­sen af, at hvis blot man kan udholde ubeha­get på den korte bane, mind­skes det faktisk på den lange bane. 

Vi star­tede ret hurtigt (efter 2. samtale) med noget af det, Anne ople­vede som det lette­ste: Ikke at tjekke om køle­skab og døre var lukkede/låste, når hun forlod sit arbejde. Det var ubeha­ge­ligt lige da hun gik fra arbejde, men alle­rede efter kort tid havde Anne glemt bekym­rin­gerne, og da der ikke skete noget farligt ved ikke at tjekke (altså at hun ikke havde glemt at lukke køle­skab, døre og vinduer) var det ikke nær så svært at lade være med at tjekke næste gang, hun var på arbejde.

Alle­rede efter 4. samtale var Anne i gang med at ekspo­nere og respons­hin­dre på et af de svære områ­der af hendes OCD, nemlig den del, der omhand­lede, at hun ville opdage, at hun var pædo­fil, hvis hun rørte ved noget, et barn havde rørt ved. 

Ekspo­ne­ring i sessionen

En af måderne, vi forbe­redte Anne til dette arbejde på, var ved, at jeg rørte ved noget slik, jeg havde i en kasse, og som børn fik lov at tage et stykke af, når de havde været hos mig. Mens jeg rørte ved slik­ket, sagde jeg forskel­lige ting, som Annes OCD abso­lut ikke ville bryde sig om, hvis hun sagde, fx at jeg var pædo­fil, og at det var derfor, jeg gerne ville røre ved noget, et barn havde rørt ved. Vi talte om, hvor­vidt jeg blev pædo­fil af at sige og gøre ting, som Annes OCD mente var lig med at være pædo­fil. Det mente Anne ikke, at jeg blev. 

Anne ople­vede vold­somt ubehag ifm. tanken om selv at røre slik­ket, men hun gjorde det, og alle­rede efter kort tid faldt ubeha­get (lige­som da hun gik fra arbejde uden at tjekke, om hun nu også havde husket at lukke køle­skab, døre og vinduer). Efter at have rørt slik­ket var Anne helt høj over, at hun dels havde gjort noget, hendes OCD syntes var vældig risi­ka­belt, dels at det ikke havde været så slemt, som hun havde forventet. 

Hun undrede sig dog over, at hendes hånd føltes mærke­lig efter at have rørt slik­ket, og det gav anled­ning til en vigtig snak om, hvil­ken betyd­ning vores opmærk­som­hed har for fx krop­s­lige oplevelser. 

Opmærk­som­hed og kroppen

Netop denne snak om opmærk­som­hed, og om hvor­dan vores opmærk­som­hed kan påvirke krop­s­lige ople­vel­ser, var enorm vigtig for Annes bedring. Vi talte om, at hvis man scan­ner sin krop for at mærke, om der er noget, der ikke er, som det skal være (fx tryk­ken for brystet eller snur­ren i armene), så er det faktisk meget sand­syn­ligt, at man mærker lige præcis det, man ikke vil mærke. Det sker, både fordi vi ved, hvor­dan det skal føles, men især fordi vi sender vi al vores opmærk­som­hed til lige præcis det område, hvor vi netop ikke vil mærke noget bestemt. 

Så når Anne forsøgte at finde ud af, om hun var pædo­fil ved at mærke efter, om der ”skete noget dernede” når hun tænkte på børn eller dyr, så blev hun faktisk bekræf­tet i, at hun var pædofil/seksuelt tiltruk­ket af dyr, fordi der jo netop skete noget ”dernede”, når al hendes opmærk­som­hed var rettet imod lige præcis imod dette sted i kroppen. 

Hjem­me­ar­bejde

Efter ekspo­ne­rin­gen sammen med mig, ekspo­ne­rede Anne dagligt for at røre ved noget, børn havde rørt ved, og hun udvi­dede det med at sige alle mulige ting, der provo­ke­rede OCD’en, fx gik hun rundt i Baby­Sam og rørte ved børne­tøj, mens hun i sit hoved sagde, at hun var pædofil. 

Hvor­for Annes forløb ikke blev et af de lange?

På en måde er Annes forløb egent­lig ikke et mellem­langt forløb, men et kort forløb. Hvis vi ikke tæller antal samta­ler, men kun betrag­ter OCD-arbej­det, gik det enormt hurtigt, og det gjorde det fordi, Anne lynhur­tigt fangede nogle af de vigtig­ste ting i OCD-behandling:

  1. At tanker bare er tanker
  2. At man ikke kan snakke sig ud af OCD, men at man er nødt til at handle sig ud af den
  3. At hjem­me­ar­bejde er vigtigt at lave – helst dagligt og gerne flere gange dagligt
  4. At hvis man lader være med at forsøge at få tankerne til at gå væk, men bare lader dem være, så går de faktisk væk af sig selv


Og så var Anne heldig med, at hun var god til at tole­rere ubehag. Fx faldt hun først i søvn kl. 7.00 om morge­nen den første gang, hun beslut­tede sig for at ikke at handle på tankerne om at skulle tisse. Det ville have været svært for de fleste af os!

Men hvor­for blev behand­lin­gen så til et mellem­langt forløb og ikke et kort forløb?

Det tror jeg, der er flere grunde til, vigtigst at Anne jo også havde ADHD, og at det gav nogle andre udfor­dringer, som vi også var nødt til at tage os af under­vejs. Faktisk fandt vi i forlø­bet ud af, at Anne også havde symp­to­mer på soci­al­fobi. Det var egent­lig ikke noget, der fyldte ret meget i behand­lin­gen, men vi brugte alli­ge­vel lidt tid sidst i forlø­bet på at tale om, hvor­dan man kan arbejde med de situ­a­tio­ner, som Anne ople­vede som vanske­lige, når hun var i kontakt med andre, primært folk hun ikke kendte ret godt. 

Anne ville gerne flytte hjem­me­fra og i gang med en vide­re­gå­ende uddan­nelse inden­for en over­sku­e­lig frem­tid, og det var svært at se, hvor­dan hun skulle komme igen­nem et fuld­tids­stu­die med en svær ADHD-proble­ma­tik. Derfor brugte vi også tid på at tale om disse problem­stil­lin­ger og på at få lavet en udta­lelse til Annes læge, som denne skulle bruge, når der skulle søges om tillæg til SU såle­des, at Anne forhå­bent­lig ikke behø­vede at arbejde ved siden af et fuldtidsstudie. 

Da Anne stop­pede i behand­ling arbej­dede hun næsten fuld tid i en børne­have, hvil­ket var helt utæn­ke­ligt for hende blot et halvt år tidligere.