Eksamens­angst eller natur­lig nervøsitet?

Det er helt normalt at være nervøs inden en eksa­men, og selvom det ikke er særlig rart, er det faktisk hensigts­mæs­sigt at være en smule nervøs. Nervø­si­te­ten skær­per sanserne og hjæl­per os til at yde vores bedste.

Se Eksa­mensangst­kur­sus længere nede

Nervø­si­te­ten kan dog tage over­hånd og blive så vold­som, at den går ud over vores præsta­tion, og både tiden op til eksa­men og selve eksa­mens­si­tu­a­tio­nen kan ople­ves som det rene mare­ridt. Så taler vi ikke længere om almin­de­lig eksa­mens­nervø­si­tet, men om eksamensangst.

Tanker om at dumpe, misfor­stå opga­ven eller at ”klap­pen går ned” er typi­ske for eksamens­angst, og for nogle kan blot tanken om eksa­men give hjer­te­ban­ken, svede­ture og ondt i maven.

Ofte vil man forsøge at mind­ske angsten ved at forbe­rede sig så godt som muligt, og selvom det natur­lig­vis er godt at være forbe­redt til eksa­men, vil mange med eksamens­angst ende med at over­for­be­rede sig samt springe pauser og måske endda målti­der over.

Andre udsky­der forbe­re­del­sen til aller­sid­ste øjeblik eller laver over­springs­hand­lin­ger for at undgå det ubehag, der er forbun­det med at skulle forholde sig til eksamen.

Over­for­be­re­delse og over­springs­hand­lin­ger er altså forskel­lige stra­te­gier, der skal hånd­tere eksa­mensang­sten, men i virke­lig­he­den vedli­ge­hol­der og forstær­ker de angsten frem­for at beskytte imod den.

For nogle er angsten begræn­set til det at skulle til eksa­men, mens eksamens­angst for andre kan være en del af en mere gene­rel proble­ma­tik, fx soci­al­fobi. Hvis eksamens­angst er en del af en mere gene­rel proble­ma­tik, opstår angst og ubehag i flere forskel­lige daglig­dags­si­tu­a­tio­ner, hvor ubeha­get knyt­tes til ople­vel­sen af at skulle præstere eller til tanker om, at andre kan vurdere en negativt.

Eksa­mensangst­kur­sus
- for stude­rende på ungdoms­ud­dan­nel­ser og vide­re­gå­ende uddannelser

Uanset om du ople­ver eksamens­angst i let eller svær grad, kan et eksa­mensangst­kur­sus være en hjælp. På kurset får du viden om eksamens­angst, herun­der hvad der sker i din krop, når du bliver nervøs, og hvor­for det sker.

Du bliver klogere på, hvilke stra­te­gier du bruger for at hjælpe dig selv, men som ender med at gøre lige det modsatte (og det har de fleste med eksamens­angst uden at være klar over det), og du får konkrete redska­ber til at ændre de stra­te­gier, der ikke er hjælpsomme.

Kurset hjæl­per dig til at hånd­tere din angst både i tiden op til eksa­men og til selve eksa­men. Nogle af redska­berne kan bruges uden den store øvelse, mens andre redska­ber kræver øvelse og såle­des vil være hjælp­somme på sigt. 

Éndags­kur­serne er primært under­vis­ning, mens todags­kur­serne veks­ler mellem under­vis­ning og øvelser.

Aktu­elt er der ikke plan­lagt fysi­ske eksa­mensangst­kur­ser, men som noget helt nyt har jeg lavet et onli­ne­kur­sus, der tager to timer, og som du kan tage præcis, når det passer dig.

Du kan læse lidt mere om kurset her.