Eksamens­angst

Psykolog Line Bovbjerg Schrøder

Erfaren psykolog med speciale i angst og OCD

Eksamens­angst — eller natur­lig nervøsitet?

Det er helt nor­malt at være nervøs inden en eksa­men, og selv­om det ikke er sær­lig rart, er det som nævnt i video­en neden­for fak­tisk hen­sigts­mæs­sigt at være en smu­le nervøs. Nervø­si­te­ten skær­per san­ser­ne og hjæl­per os til at yde vores bedste.

Se Eksa­mensangst­kur­sus læn­ge­re nede

Nervø­si­te­ten kan dog tage over­hånd og bli­ve så vold­som, at den går ud over vores præ­sta­tion, og både tiden op til eksa­men og sel­ve eksa­mens­si­tu­a­tio­nen kan ople­ves som det rene mare­ridt. Så taler vi ikke læn­ge­re om almin­de­lig eksa­mens­nervø­si­tet, men om eksamensangst.

Tan­ker om at dum­pe, mis­for­stå opga­ven eller at ”klap­pen går ned” er typi­ske for eksamens­angst, og for nog­le kan blot tan­ken om eksa­men give hjer­te­ban­ken, sve­de­tu­re og ondt i maven. 

Ofte vil man for­sø­ge at mind­ske ang­sten ved at for­be­re­de sig så godt som muligt, og selv­om det natur­lig­vis er godt at være for­be­redt til eksa­men, vil man­ge med eksamens­angst ende med at over­for­be­re­de sig samt sprin­ge pau­ser og måske end­da mål­ti­der over. 

Andre udsky­der for­be­re­del­sen til aller­sid­ste øje­blik eller laver over­springs­hand­lin­ger for at und­gå det ube­hag, der er for­bun­det med at skul­le for­hol­de sig til eksamen.

Over­for­be­re­del­se og over­springs­hand­lin­ger er alt­så for­skel­li­ge stra­te­gi­er, der skal hånd­te­re eksa­mensang­sten, men i vir­ke­lig­he­den ved­li­ge­hol­der og for­stær­ker de ang­sten frem­for at beskyt­te imod den.

For nog­le er ang­sten begræn­set til det at skul­le til eksa­men, mens eksamens­angst for andre kan være en del af en mere gene­rel pro­ble­ma­tik, fx soci­al­fo­bi. Hvis eksamens­angst er en del af en mere gene­rel pro­ble­ma­tik, opstår angst og ube­hag i fle­re for­skel­li­ge dag­lig­dags­si­tu­a­tio­ner, hvor ube­ha­get knyt­tes til ople­vel­sen af at skul­le præ­ste­re eller til tan­ker om, at andre kan vur­de­re en negativt.

Eksa­mensangsts­kur­sus

Uan­set om du ople­ver eksamens­angst i let eller svær grad, kan et eksa­mensangst­kur­sus hjæl­pe dig. På kur­set får du viden om eksamens­angst, og du bli­ver klo­ge­re på dine uhen­sigts­mæs­si­ge møn­stre. Du får helt kon­kre­te red­ska­ber til at ændre de ved­li­ge­hol­den­de stra­te­gi­er samt til at hånd­te­re din angst både i tiden op til eksa­men og til sel­ve eksamen.

Kur­set består af en kur­sus­dag og en opfølg­nings­dag og veks­ler mel­lem under­vis­ning og øvelser.

Dato­er: 11. novem­ber 2022 (kur­sus­dag) og 9. decem­ber 2022 (opfølg­nings­dag).
Beg­ge dage fra kl. 9.30–15.00.
Max 12 deltagere.

Pris: 1.950 kr.

Sid­ste frist for til­mel­ding: 4. novem­ber 2022.

Video om eksamensangstskursus