Hvem er vi

Vores webs­teds­adresse er: https://lineschroeder.dk.

Cook­ies

Hvis du skri­ver en kommen­tar på vores webs­ted, kan du vælge at gemme dit navn, e‑mailadresse og webs­ted i cook­ies. Disse er til din bekvem­me­li­ge­hed, så du ikke skal udfylde dine oplys­nin­ger igen, når du skri­ver endnu en kommen­tar. Disse cook­ies vil holde i et år.

Hvis du besø­ger vores login­side, opret­ter vi en midler­ti­dig cookie for at afgøre om din brow­ser accep­te­rer cook­ies. Denne cookie inde­hol­der ingen person­lige data og slet­tes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cook­ies og gemme din logi­n­in­for­ma­tion og dine valg af skærm­vis­ning. Login cook­ies holder i to dage, og skærmvalg cook­ies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cook­i­erne forsvinde.

Hvis du redi­ge­rer eller udgi­ver en arti­kel, vil en yder­li­gere cookie blive gemt i din brow­ser. Denne cookie inde­hol­der ikke nogle person­lige data og opgi­ver simpelt­hen indlægsID på den arti­kel, du lige har redi­ge­ret. Den udlø­ber efter 1 dag.

Indlej­ret indhold fra andre websteder

Artik­ler på dette webs­ted kan inde­holde indlej­ret indhold (f.eks. videoer, bille­der, artik­ler osv.). Indlej­ret indhold fra andre webs­te­der opfø­rer sig på nøjag­tig samme måde, som hvis den besø­gende har besøgt det andet websted.

Disse webs­te­der indsam­ler måske data om dig, bruger cook­ies, indlej­rer ekstra tred­je­part­s­spor­ing, og over­vå­ger din inter­ak­tion med dette indlej­rede indhold, heri­blandt at spore din inter­ak­tion med indlej­ret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvem vi deler dine data med

Hvis du accep­te­rer brug af andet end nødven­dige cook­ies, så vil vi også regi­strere dine bevæ­gel­ser rundt på webs­te­det. Det gør vi for bedre at kunne opti­mere ople­velse her. Dette sker ved hjælp af en tred­je­part­scookie, der også vil kunne bruges til målrette rekla­mer på andre webs­te­der. Der gemmes ikke person­hen­før­bare data.

Hvis du som opret­tet bruger anmo­der om en nulstil­ling af adgangs­ko­den, medta­ges din IP-adresse i e‑mailen med nustillingen.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skri­ver en kommen­tar, så bliver kommen­ta­rer og dens meta­data beva­ret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opføl­gende kommen­tar auto­ma­tisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opret­ter sig på vores webs­ted (om nogen), gemmer vi også den person­lige infor­ma­tion de giver til deres bruger­pro­fil. Alle brugere kan se, redi­gere, eller slette deres person­lige infor­ma­tion til enhver tid (med den undta­gelse at de ikke kan ændre deres bruger­navn). Webs­te­dets admi­ni­stra­to­rer kan også se og redi­gere den information.

Hvilke rettig­he­der har du over dine data

Hvis du har en konto på dette webs­ted, eller har skre­vet kommen­ta­rer, kan du bede om en ekspor­te­ret fil med de person­lige data vi har liggende om dig, heri­blandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi slet­ter alle person­lige data, vi har om dig. Dette indbe­fat­ter ikke nogen form for data, som vi er forplig­tede til at gemme af admi­ni­stra­tive, lovmæs­sige eller sikker­heds­mæs­sige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besø­gen­des kommen­ta­rer kan mulig­vis blive kontrol­le­ret af en auto­ma­tisk spam-genken­delse tjeneste.