Pri­vat­livspo­li­tik

Psykolog Line Bovbjerg Schrøder

Erfaren psykolog med speciale i angst og OCD

Hvem er vi

Vores web­s­teds­adres­se er: https://lineschroeder.dk.

Cook­i­es

Hvis du skri­ver en kom­men­tar på vores web­s­ted, kan du væl­ge at gem­me dit navn, e‑mailadresse og web­s­ted i cook­i­es. Dis­se er til din bekvem­me­li­ge­hed, så du ikke skal udfyl­de dine oplys­nin­ger igen, når du skri­ver end­nu en kom­men­tar. Dis­se cook­i­es vil hol­de i et år.

Hvis du besø­ger vores login­si­de, opret­ter vi en mid­ler­ti­dig cook­ie for at afgø­re om din brow­ser accep­te­rer cook­i­es. Den­ne cook­ie inde­hol­der ingen per­son­li­ge data og slet­tes, når du luk­ker din browser.

Når du log­ger ind, vil vi opsæt­te en ræk­ke cook­i­es og gem­me din logi­n­in­for­ma­tion og dine valg af skærm­vis­ning. Login cook­i­es hol­der i to dage, og skærmvalg cook­i­es hol­der i et år. Hvis du væl­ger “Husk mig”, vil dit login hol­de i to uger. Hvis du log­ger ud af din kon­to, vil login cook­i­er­ne forsvinde.

Hvis du redi­ge­rer eller udgi­ver en arti­kel, vil en yder­li­ge­re cook­ie bli­ve gemt i din brow­ser. Den­ne cook­ie inde­hol­der ikke nog­le per­son­li­ge data og opgi­ver sim­pelt­hen ind­lægs­ID på den arti­kel, du lige har redi­ge­ret. Den udlø­ber efter 1 dag.

Dis­se cook­i­es bru­ger vi her på webstedet.

Cook­ieBeskri­vel­se
cook­i­elaw­in­fo-chec­box-ana­ly­ti­csThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­ie is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Ana­ly­ti­cs”.
cook­i­elaw­in­fo-chec­box-fun­ctio­nalThe cook­ie is set by GDPR cook­ie con­sent to record the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Fun­ctio­nal”.
cook­i­elaw­in­fo-chec­box-othersThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­ie is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Other.
cook­i­elaw­in­fo-check­box-neces­saryThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­i­es is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Neces­sary”.
cook­i­elaw­in­fo-check­box-per­for­man­ceThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­ie is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Per­for­man­ce”.
viewed_cookie_policyThe cook­ie is set by the GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin and is used to sto­re whet­her or not user has con­sen­ted to the use of cook­i­es. It does not sto­re any per­so­nal data.

Ind­lej­ret ind­hold fra andre websteder

Artik­ler på det­te web­s­ted kan inde­hol­de ind­lej­ret ind­hold (f.eks. video­er, bil­le­der, artik­ler osv.). Ind­lej­ret ind­hold fra andre web­s­te­der opfø­rer sig på nøj­ag­tig sam­me måde, som hvis den besø­gen­de har besøgt det andet websted.

Dis­se web­s­te­der ind­sam­ler måske data om dig, bru­ger cook­i­es, ind­lej­rer ekstra tred­je­part­s­spor­ing, og over­vå­ger din inter­ak­tion med det­te ind­lej­re­de ind­hold, her­i­blandt at spo­re din inter­ak­tion med ind­lej­ret ind­hold, hvis du har en kon­to og en log­get ind på det websted.

Hvem vi deler dine data med

Hvis du accep­te­rer brug af andet end nød­ven­di­ge cook­i­es, så vil vi også regi­stre­re dine bevæ­gel­ser rundt på web­s­te­det. Det gør vi for bed­re at kun­ne opti­me­re ople­vel­se her. Det­te sker ved hjælp af en tred­je­part­scook­ie, der også vil kun­ne bru­ges til mål­ret­te rek­la­mer på andre web­s­te­der. Der gem­mes ikke per­son­hen­før­ba­re data.

Hvis du som opret­tet bru­ger anmo­der om en nulstil­ling af adgangs­ko­den, med­ta­ges din IP-adres­se i e‑mailen med nustillingen.

Hvor læn­ge vi gem­mer dine data

Hvis du skri­ver en kom­men­tar, så bli­ver kom­men­ta­rer og dens meta­da­ta beva­ret på ube­stemt tid. Det­te er så vi kan gen­ken­de og god­ken­de enhver opføl­gen­de kom­men­tar auto­ma­tisk i ste­det for at have dem i en moderationskø.

For bru­ge­re som opret­ter sig på vores web­s­ted (om nogen), gem­mer vi også den per­son­li­ge infor­ma­tion de giver til deres bru­ger­pro­fil. Alle bru­ge­re kan se, redi­ge­re, eller slet­te deres per­son­li­ge infor­ma­tion til enhver tid (med den und­ta­gel­se at de ikke kan ændre deres bru­ger­navn). Web­s­te­dets admi­ni­stra­to­rer kan også se og redi­ge­re den information.

Hvil­ke ret­tig­he­der har du over dine data

Hvis du har en kon­to på det­te web­s­ted, eller har skre­vet kom­men­ta­rer, kan du bede om en eks­por­te­ret fil med de per­son­li­ge data vi har lig­gen­de om dig, her­i­blandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi slet­ter alle per­son­li­ge data, vi har om dig. Det­te ind­be­fat­ter ikke nogen form for data, som vi er for­plig­te­de til at gem­me af admi­ni­stra­ti­ve, lov­mæs­si­ge eller sik­ker­heds­mæs­si­ge grunde.

Hvor vi sen­der dine data

Besø­gen­des kom­men­ta­rer kan mulig­vis bli­ve kon­trol­le­ret af en auto­ma­tisk spam-gen­ken­del­se tjeneste.