Produk­ter udby­des af psyko­log Line Bovb­jerg Schrø­der, Ryes­gade 29, 2. th., CVR-nr. 39735970

KONTAKT:

Kontakt mig hurtigst på lineschroeder@protonmail.com

Alter­na­tivt på tele­fon 50 58 71 10. Indtal besked med navn og tele­fon­num­mer, hvis ikke der svares.

BETALING OG LEVERING:
Du kan betale med Visa­Dan­kort, VISA, Ameri­can Express og Mastercard.
Ønsker du at købe via faktura til banko­ver­før­sel, send mail til lineschroeder@protonmail.com

Du modta­ger straks efter købet en faktura på e‑mail til den opgivne e‑mail-adresse.

Jeg gemmer aldrig dine kort­numre, udløbs­dato eller kontrolcifre.

Digi­tale produk­ter leve­res straks efter køb via e‑mail eller med adgangs­kode til et lukket forum. Det digi­tale produkt frem­sen­des til den e‑mail, som køber har indta­stet i ordre-feltet. Digi­tale produk­ter refun­de­res eller retur­ne­res ikke.

E‑mail-adres­sen kan du altid selv ændre under “din profil” når du er logget ind på undervisningsplatformen.

Du er selv forplig­tet til at opda­tere dine kontak­t­in­for­ma­tio­ner, så jeg altid har de korrekte informationer.

RETTIGHEDER:
Køb af online-produk­ter er ikke omfat­tet af fortry­del­ses­ret­ten, ifølge Forbru­ger­af­ta­le­loven, nærmere beteg­net “Lov om visse forbru­ger­af­ta­ler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Alle rettig­he­der til online-produk­ter tilhø­rer psyko­log Line Bovb­jerg Schrøder.

Ved køb opnås én licens pr. købte produkt.

Alle online-produk­ter er person­lige og må derfor ikke sælges, udlå­nes, gives væk eller på anden måde distri­bu­e­res uden forud­gå­ende skrift­lig aftale med psyko­log Line Bovb­jerg Schrøder.

Kopi­e­ring af dele af kursets indhold, grafik eller titler til vide­resalg i din egen virk­som­hed er ikke tilladt uden tyde­lig skrift­lig aftale/tilladelse fra psyko­log Line Bovb­jerg Schrøder.

Det bety­der, at du ikke må kopi­ere noget fra kurset og selv sælge det videre i din egen virk­som­hed eller bruge det i din markeds­fø­ring eller andet uden tyde­lig skrift­lig aftale/tilladelse fra psyko­log Line Bovb­jerg Schrøder.

PRISER & GEBYRER:

Psyko­log Line Bovb­jerg Schrø­der henven­der sig til private og alle priser er derfor angi­vet i danske kroner inklu­siv moms.

Du modta­ger straks efter købet en faktura på e‑mail til den opgivne e‑mail-adresse.

1:1 SESSIONER IFM. ONLINE KURSER

Har du brug for at ændre eller aflyse din aftale, gives besked herom på mail lineschroeder@protonmail.com senest 24 timer før den aftalte tid. Beske­der på Messen­ger eller andet læses ikke – så husk at sende din aflys­ning på mail.
Er du forsin­ket mere end 15 minut­ter til en 1:1 session eller har du givet besked for sent, betrag­tes sessio­nen som tabt, og der ydes ingen kompen­sa­tion for sessionen.

Psyko­log Line Bovb­jerg Schrø­der er ikke ansvar­lig for nedbrud af eller svig­tende adgang til hjem­mesi­den, nedbrud i strøm­for­sy­ning eller inter­net­for­bin­delse, hærværk på syste­met (både fysisk såvel som compu­ter­virus og hack­ing), misbrug af perso­nop­lys­nin­ger eller andre forhold og omstæn­dig­he­der, som er uden for min kontrol.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Psyko­log Line Bovb­jerg Schrø­der kan i intet tilfælde gøres erstat­nings­ansvar­lig for direkte tab, eller følge­ska­der ved delta­gelse i undervisningen.

Psyko­log Line Bovb­jerg Schrø­der kan ej heller gøres ansvar­lig for, at under­vis­nin­gen ikke opfyl­der kundens forvent­nin­ger og behov, eller at under­vis­nin­gen og de herpå tilgæn­ge­lig­gjorte annon­cer af enhver art er fejl­frie, tilgæn­ge­lige, rigtige, nøjag­tige, påli­de­lige, opda­te­rede, sikre, leve­res retti­digt eller kan anven­des til det angivne formål.

Psyko­log Line Bovb­jerg Schrø­der tager forbe­hold for tryk- og prisfejl.