Erfa­ren psyko­log i Aarhus med speci­al­vi­den om angst og OCD

Psykolog Line Bovbjerg Schrøder

Angst og OCD

Angst er en normal reak­tion på farlige situ­a­tio­ner. Indi­mel­lem kan den dog spænde ben for os og forhin­dre os i at leve det liv, vi ønsker. 

Behand­ling

I kogni­tiv adfærds­te­rapi lærer du ved hjælp af forskel­lige meto­der at hånd­tere din angst. 

Eksa­mensangst­kur­sus

For stude­rende på vide­re­gå­ende uddannelser

Kursus­dag

9. decem­ber 2022

Sidste frist for tilmel­ding: 1. decem­ber 2022

Closeup image of two lovers holding hands at sunset
Klient­for­tæl­ling

Alexan­ders OCD 

Et jern­greb af tvivl Alexan­der er 34 år gammel, og i skri­vende stund (novem­ber 2022) har han og jeg haft 77 samta­ler, siden han star­tede i

Klient­for­tæl­ling

Jespers OCD 

Frygt for at være pædo­fil eller skizof­ren Jesper på 27 år har i flere år haft OCD.  Hans OCD havde primært omhand­let tvivl om ikke at

Klient­for­tæl­ling

Annes OCD 

Frygt for at være pædo­fil eller have lyst til sex med dyr Anne havde haft OCD siden 10-års alde­ren. Hun havde som 15-årig været i behandling

Konsultationen hos psykolog Line

Det er vigtigt, du føler dig godt tilpas, når du er i behand­ling hos mig. Derfor gør jeg meget ud af, at stem­nin­gen er ufor­mel og uhøjtidelig.