Erfa­ren psyko­log i Aarhus med speci­al­vi­den om angst og OCD

Psykolog Line Bovbjerg Schrøder

Angst og OCD 

Angst er en normal reak­tion på farlige situ­a­tio­ner. Indi­mel­lem kan den dog spænde ben for os og forhin­dre os i at leve det liv, vi ønsker. 

Behandling 

I kogni­tiv adfærds­te­rapi lærer du ved hjælp af forskel­lige meto­der at hånd­tere din angst. 
Closeup image of two lovers holding hands at sunset
Klient­for­tæl­ling

OCD: Et længere forløb 

Alexan­der har gennem mange år været holdt i et jern­greb af angst og tvivl om at have “forkerte” følel­ser i forhold til børn og andre kvin­der end sin kære­ste. Behand­lin­gen har indtil nu varet i godt 3 år, og selvom vi nærmer os, er der stadig et stykke vej til mål.

Klient­for­tæl­ling

OCD: Et kort forløb 

Jesper havde haft OCD i flere år, men plud­se­lig tog tvang­stan­kerne en skræm­mende drej­ning, og han var nu ikke længere kun bange for ikke at have fået låst døren og sluk­ket komfu­ret, men også skræksla­gen for at være pædo­fil eller skizof­ren. Vi fik styr på det hele i løbet af 9 samtaler.

Klient­for­tæl­ling

OCD: Et mellem­langt forløb 

Annes frygt for at være pædo­fil eller at have lyst til sex med dyr fyldte så meget, at hun havde ikke over­skud til at arbejde mere end 4 timer hver anden uge. Da hun stop­pede i behand­ling efter 20 samta­ler, havde hun fået job i en børne­have, hvor hun arbej­dede næsten fuld tid.

Konsultationen hos psykolog Line

Det er vigtigt, du føler dig godt tilpas, når du er i behand­ling hos mig. Derfor gør jeg meget ud af, at stem­nin­gen er ufor­mel og uhøjtidelig.