Erfa­ren psy­ko­log i Aar­hus med spe­ci­al­vi­den om angst og OCD

Psykolog Line Bovbjerg Schrøder

Angst og OCD

Angst er en nor­mal reak­tion på far­li­ge situ­a­tio­ner. Indi­mel­lem kan den dog spæn­de ben for os og for­hin­dre os i at leve det liv, vi ønsker. 

Behand­ling

I kog­ni­tiv adfærds­te­ra­pi lærer du ved hjælp af for­skel­li­ge meto­der at hånd­te­re din angst. 

Eksa­mensangst­kur­sus

For stu­de­ren­de på vide­re­gå­en­de uddannelser

Toda­ge­s­kur­sus
11. novem­ber 2022 (kur­sus­dag) og 
9. decem­ber 2022 (opfølg­nings­dag)

Sid­ste frist for til­mel­ding: 4. novem­ber 2022

Konsultationen hos psykolog Line

Det er vig­tigt, du føler dig godt til­pas, når du er i behand­ling hos mig. Der­for gør jeg meget ud af, at stem­nin­gen er ufor­mel og uhøjtidelig.