Her finder du mig

Jeg har kontor i Ryes­gade 29, 2. th., hvor jeg er en del af et klinik­fæl­les­skab sammen med to andre psykologer.

Det er ikke muligt at parkere i Ryes­gade, men der er gode parke­rings­mu­lig­he­der i Bruuns Galleri, Sallings P‑hus eller ved Rute­bil­sta­tio­nen. Ryes­gade ligger kun 2–3 minut­ters gang fra bus- og togfor­bin­del­ser på Park Allé, Bane­går­den og Rutebilstationen.

Jeg kan være svær at træffe på tele­fo­nen, men læg evt. en besked på min tele­fonsva­rer eller send mig en mail på lineschroeder@protonmail.com, så vender jeg tilbage snarest muligt.

Priser

Behand­ling

Indi­vi­duel samtale
En session varer 50 minut­ter og koster 1.100 kr.    (1.200 kr. pr. 1. juli 2024)

Prisen regu­le­res én gang årligt. 

Grup­pe­for­løb
Behand­ling i grup­per (4–5 delta­gere) forlø­ber over 12 sessio­ner á 2 timer og koster 900 kr. pr. delta­ger pr. gang.

Super­vi­sion

Indi­vi­duel super­vi­sion
Indi­vi­duel super­vi­sion varer 60 minut­ter og koster 1.300 kr.

Grup­pe­su­per­vi­sion
Grup­pe­su­per­vi­sion (3 eller flere delta­gere) koster 1.600 kr. pr. gruppe i timen.

Samlet pris ved længere super­vi­sions­for­løb efter aftale.

Ved super­vi­sion ude af huset indreg­nes køre­tid i prisen.

Kurser og foredrag

Eksa­mensangst­kur­sus - for stude­rende på ungdoms­ud­dan­nel­ser og vide­re­gå­ende uddannelser

Der er ingen fysi­ske kurser plan­lagt aktuelt. 
Onli­ne­kur­sus er på vej. Kontakt mig gerne for mere information.
 
Fored­rag
Pris efter aftale. 

Afbud

Afbud skal meldes senest 24 timer før samta­len. Dette giver mig mulig­hed for at tilbyde en anden tiden. Ved for sent afbud eller udebli­velse opkræ­ves fuldt honorar.

Afbud skal ske pr. mail eller sms. 

Jeg tilby­der også onli­ne­kon­sul­ta­tio­ner over kryp­te­ret video­for­bin­delse. Prisen er den samme som ved fysisk fremmøde.

Jeg har ikke overenskomst med Syge­sik­rin­gen, og det er derfor ikke muligt at få tilskud til behand­lin­gen, selvom du har en henvis­ning fra din læge. Syge­for­sik­rin­gen ”danmark” giver tilskud til psykologbehandling.

Vær opmærk­som på, om du har en sund­heds­for­sik­ring enten privat eller via dit arbejde, der kan dække behand­lin­gen helt eller delvist.