Prak­tisk og priser

Psykolog Line Bovbjerg Schrøder

Erfaren psykolog med speciale i angst og OCD

Her fin­der du mig

Jeg har kon­tor i Ryes­ga­de 29, 2. th., hvor jeg er en del af et kli­nik­fæl­les­skab sam­men med to andre psykologer.

Det er ikke muligt at par­ke­re i Ryes­ga­de, men der er gode par­ke­rings­mu­lig­he­der i Bruuns Gal­le­ri, Sal­lings P‑hus eller ved Rute­bil­sta­tio­nen. Ryes­ga­de lig­ger kun 2–3 minut­ters gang fra bus- og tog­for­bin­del­ser på Park Allé, Bane­går­den og Rutebilstationen.

Jeg kan være svær at træf­fe på tele­fo­nen, men læg evt. en besked på min tele­fonsva­rer eller send mig en mail på lineschroeder@protonmail.com, så ven­der jeg til­ba­ge sna­rest muligt.

Pri­ser

Behand­ling

Indi­vi­du­el sam­ta­le
En ses­sion varer 50–55 min og koster 1.050 kr.

Grup­pe­for­løb
Behand­ling i grup­per (4–5 del­ta­ge­re) for­lø­ber over 12 ses­sio­ner á 2 timer og koster 850 kr. pr. del­ta­ger pr. gang.

Super­vi­sion

Indi­vi­du­el super­vi­sion
Indi­vi­du­el super­vi­sion varer 60 minut­ter og koster 1.200 kr.

Grup­pe­su­per­vi­sion
Grup­pe­su­per­vi­sion (3 eller fle­re del­ta­ge­re) koster 1.500 kr. pr. grup­pe i timen.

Sam­let pris ved læn­ge­re super­vi­sions­for­løb efter aftale.

Ved super­vi­sion ude af huset indreg­nes køre­tid i prisen.

Kur­ser og foredrag

Eksa­mensangsts­kur­sus — for stu­de­ren­de på vide­re­gå­en­de uddannelser

11. novem­ber 2022 (kur­sus­dag) og 
9. decem­ber 2022 (opfølg­nings­dag). 

Beg­ge dage fra 9.30–15.00.

Pris: 1.950 kr.
Max 12 deltagere. 

Sid­ste frist for til­mel­ding: 4. novem­ber 2022

Fored­rag
Pris efter aftale. 

Afbud

Afbud skal mel­des sene­st 24 timer før sam­ta­len. Det­te giver mig mulig­hed for at til­by­de en anden tiden. Ved for sent afbud eller ude­bli­vel­se opkræ­ves fuldt honorar.

Afbud skal ske pr. mail eller sms. 

Jeg til­by­der også onli­ne­kon­sul­ta­tio­ner over kryp­te­ret video­for­bin­del­se. Pri­sen er den sam­me som ved fysisk fremmøde.

Jeg har ikke overenskomst med Syge­sik­rin­gen, og det er der­for ikke muligt at få til­skud til behand­lin­gen, selv­om du har en hen­vis­ning fra din læge. Syge­for­sik­rin­gen ”dan­mark” giver til­skud til psykologbehandling.

Vær opmærk­som på, om du har en sund­heds­for­sik­ring enten pri­vat eller via dit arbej­de, der kan dæk­ke behand­lin­gen helt eller delvist.