Lider du af eksamensangst?

Slip af med din eksamens­angst — helt nyt online kursus på 2 timer

På 2 timer lærer du, hvor­dan du:
899 kr

2 timers onlinekursus

Følg under­vis­nin­gen i 14 små modu­ler, når det passer dig

🍀 Det er helt normalt at være nervøs inden en eksa­men, og selvom det ikke er særlig rart, er det faktisk fint at være en smule nervøs. Nervø­si­te­ten skær­per nemlig sanserne og hjæl­per os til at yde vores bedste.

📚 Nervø­si­te­ten kan dog blive så vold­som, at den går ud over vores præsta­tion. Nervø­si­te­ten bety­der også, at tiden op til eksa­men og selve eksa­mens­si­tu­a­tio­nen føles som et mare­ridt. Så taler vi ikke længere om almin­de­lig nervø­si­tet i forbin­delse med eksa­men, men om eksamensangst.

🙇 Tanker om at dumpe, misfor­stå opga­ven eller at ”klap­pen går ned” er typi­ske i forbin­delse med eksamens­angst, og blot tanken om eksa­men giver hjer­te­ban­ken, svede­ture og ondt i maven.

Mange udvik­ler forskel­lige stra­te­gier i et forsøg på at mind­ske angsten:

⛔ Over­for­be­re­der sig

⛔ Holder få eller ingen pauser under læsningen

⛔ Læser hele natten før eksamen

⛔ Laver ingen soci­ale eller sjove aktiviteter

⛔ Undgår at træne i at holde oplæg

⛔ Fore­ta­ger overspringshandlinger

⛔ Udsky­der forbe­re­del­sen til sidste øjeblik

Oven­stå­ende skal hånd­tere eller mind­ske eksa­mensang­sten, men i virke­lig­he­den ender man med at vedli­ge­holde og forstærke den.

Men der er hjælp at hente!

Uanset om du ople­ver eksamens­angst i let eller svær grad, vil et eksa­mensangst­kur­sus kunne hjælpe dig med at hånd­tere din angst i tiden op til eksa­men og til selve eksamen.

På mit 2‑timers onli­ne­kur­sus får du:

✅ Hjælp til at mind­ske dine katastrofetanker

✅ En forstå­else for hvad der sker i din krop, når du bliver nervøs, og hvor­for det sker

✅ Gode råd og øvel­ser til at få styr på dine krop­s­lige reaktioner

✅    Viden om de dårlige stra­te­gier, du bruger for at hjælpe dig selv. Stra­te­gier der i virke­lig­he­den vedli­ge­hol­der angsten og modvir­ker en god eksamen

✅ Gode råd til hvor­dan du ændrer dine dårlige strategier

✅ Enkle og konkrete redska­ber til at gøre eksa­men til en rar ople­velse, hvor du præste­rer bedst muligt og dermed får den karak­ter, du fortjener 💫

Eksamens­angst
Sådan får du styr på nerverne og får den karak­ter, du fortjener

Bestil kurset nu og få en helt anden ople­velse ved den næste eksamen.

Du har lige nu mulig­hed for at købe dette kursus til en intro­duk­tions­pris på 899 kr.

Har du ople­vet, at …

🔥 Tiden op til og selve eksa­men føles som et mareridt?

🔥 Læse­fe­rien er så stres­sende, at du sprin­ger pauser og målti­der over?

🔥 Du sover dårligt om natten i eksamensperioder?

🔥 Du ryster, sveder og har kvalme, når du skal op til eksamen?

Line Schrø­der

Psyko­log med speci­ale i behand­ling af angst og OCD