Eksa­mensangst­kur­sus

for stude­rende på ungdoms­ud­dan­nel­ser og vide­re­gå­ende uddannelser

Kursus­dag

21. april 2023 

Sidste frist for tilmel­ding: 11. april 2023

Uanset om du ople­ver eksamens­angst i let eller svær grad, vil et eksa­mensangst­kur­sus være en hjælp for dig.

På kurset får du viden om eksamens­angst, og du bliver klogere på dine uhen­sigts­mæs­sige mønstre.

Du får konkrete redska­ber til at ændre de vedli­ge­hol­dende stra­te­gier samt til at hånd­tere din angst både i tiden op til eksa­men og til selve eksamen.

Kurset veks­ler mellem under­vis­ning og øvelser.

Tids­punkt kl. 9.30–15.30.
Max 5 deltagere.

Pris: 1.495 kr.

Sidste frist for tilmel­ding: 11. april 2023.

 

I denne video fortæl­ler jeg på under 3 minut­ter, hvad eksamens­angst er, og hvad du kan få ud af eksamensangstskurset.