Om cookie politikken

Denne cookie-poli­tik forkla­rer hvad cook­ies er og hvor­dan vi bruger dem. Du bør læse denne poli­tik for at forstå hvad cook­ies er, hvor­dan vi bruger dem, de forskel­lige typer vi bruger, hvilke infor­ma­tio­ner vi samler ind, hvor­dan det bliver brugt og hvor­dan du kontrol­le­rer dine indstil­lin­ger. Vil du vide mere om hvor­dan vi brugere og opbe­va­rer dine data, så læs vores Privatlivspolitik.
Du kan til hver en tid ændre eller tilba­ge­kalde din accept fra Cook­i­e­be­ske­den på webs­te­det. Din accept gælder for følgende domæ­ner: lineschroeder.dk

Hvad er cookies?

Cook­ies er korte tekst­fi­ler, der bruges til at gemme små mæng­der infor­ma­tion på din compu­ter via brow­se­ren. Disse cook­ies hjæl­per os til at få webs­te­det til at fungere korrekt, gøre det mere sikkert, give en bedre brugero­p­le­velse samt forstå, hvor­dan webs­te­det opti­me­res og hvad der kan forbedres.

Hvor­dan bruger vi cookies?

Som de fleste andre online tjene­ste bruger vores webs­ted første- og tred­je­parts cook­ies med flere forskel­lige formål. Første­parts cook­ies er mest for at webs­te­det kan fungere korrekt og de indsam­ler ikke infor­ma­tion, der er personhenførbar.
Tred­je­parts cook­ies bruges på vores webs­ted primært til forstå hvor­dan webs­te­det opti­me­res, hvor­dan brugerne inter­a­ge­rer, sikre kommu­ni­ka­tio­nen og alt i alt give dig en forbed­ret brugeroplevelse.

Hvilke typer bruger vi?

Nødven­dige: Visse cook­ies er nødven­dige for at du kan få den fulde ople­velse af webs­te­det. Det giver os mulig­hed for at opret­holde bruger sessio­ner og fore­bygge sikker­heds­trus­ler. De indsam­ler eller gemmer ikke person­hen­før­bar infor­ma­tion. Det kan fx være cook­ies, der lader dig logge ind på din konto, lægge produk­ter i en kurv og gennem­føre en beta­ling sikkert.
Stati­stik: Disse cook­ies gemmer infor­ma­tion som antal­let af besø­gende, hvilke webs­i­der der er besøgt, hvor den besø­gende kom fra osv. Disse data hjæl­per os til at analy­se­rer og forstå, hvor godt webs­te­det funge­rer og hvad, der kan forbedres.
Markeds­fø­ring: Visse webs­te­der viser rekla­mer. Denne type cook­ies bruger til at person­lig­gøre de viste rekla­mer. De hjæl­per også til at holde styr på effek­ti­vi­te­ten af de enkelte reklamer.
Infor­ma­tion gemt i denne type cook­ies kan også blive brugt af tred­je­part­s­le­ve­ran­dø­rer til at vise dig person­lige rekla­mer på andre websteder.
Funk­tio­nel: Denne type cook­ies hjæl­per særlige ikke-essen­ti­elle funk­tio­ner på webs­te­det. Det inklu­de­rer blandt andet indlej­ret indhold som videoer eller deling af indhold fra webs­te­det på soci­ele medier.
Indstil­lin­ger: Disse cook­ies gemmer dine indstil­lin­ger, som fx valg af sprog, så du får en bedre ople­velse ved både nuvæ­rende og kommende besøg på webstedet.

Listen herun­der viser de cook­ies, dette webs­ted bruger.

CookieBeskri­velse
_gaThe _ga cookie, instal­led by Google Analy­tics, calcu­la­tes visi­tor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analy­tics report. The cookie stores infor­ma­tion anony­mously and assigns a randomly gene­ra­ted number to recog­nize unique visitors.
_ga_2BRQCXKTWNThis cookie is instal­led by Google Analytics.
_gat_gtag_UA_192776372_1Set by Google to distingu­ish users.
_gidInstal­led by Google Analy­tics, _gid cookie stores infor­ma­tion on how visi­tors use a webs­ite, while also creat­ing an analy­tics report of the webs­i­te’s perfor­mance. Some of the data that are collected include the number of visi­tors, their source, and the pages they visit anonymously.
cook­i­elaw­info-chec­box-analy­ticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cook­ies in the cate­gory “Analy­tics”.
cook­i­elaw­info-chec­box-functio­nalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cook­ies in the cate­gory “Functio­nal”.
cook­i­elaw­info-chec­box-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cook­ies in the cate­gory “Other.
cook­i­elaw­info-check­box-adver­ti­se­mentSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cook­ies in the “Adver­ti­se­ment” category .
cook­i­elaw­info-check­box-neces­saryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cook­ies is used to store the user consent for the cook­ies in the cate­gory “Neces­sary”.
cook­i­elaw­info-check­box-perfor­manceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cook­ies in the cate­gory “Perfor­mance”.
Cook­i­eLaw­In­fo­Con­sentRecords the default button state of the corre­spon­ding cate­gory & the status of CCPA. It works only in coor­di­na­tion with the primary cookie.
elemen­torThis cookie is used by the webs­i­te’s Word­Press theme. It allows the webs­ite owner to imple­ment or change the webs­i­te’s content in real-time.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whet­her or not user has consen­ted to the use of cook­ies. It does not store any perso­nal data.

Hvor­dan styrer jeg cookie-indstillinger?

Hvis du senere ønsker at ændre dine indstil­lin­ger senere, kan du klikke på fanen Opda­ter Samtykke. Det vil vise de nuvæ­rende indstil­lin­ger og vie dig mulig­hed for at ændre dem.
Deru­d­over giver brow­se­ren dig forskel­lige mulig­he­der for at slette/blokerer cookies.