Cook­ie Policy

Psykolog Line Bovbjerg Schrøder

Erfaren psykolog med speciale i angst og OCD

Om cook­ie politikken

Den­ne cook­ie-poli­tik for­kla­rer hvad cook­i­es er og hvor­dan vi bru­ger dem. Du bør læse den­ne poli­tik for at for­stå hvad cook­i­es er, hvor­dan vi bru­ger dem, de for­skel­li­ge typer vi bru­ger, hvil­ke infor­ma­tio­ner vi sam­ler ind, hvor­dan det bli­ver brugt og hvor­dan du kon­trol­le­rer dine indstil­lin­ger. Vil du vide mere om hvor­dan vi bru­ge­re og opbe­va­rer dine data, så læs vores Privatlivspolitik.
Du kan til hver en tid ændre eller til­ba­ge­kal­de din accept fra Cook­i­e­be­ske­den på web­s­te­det. Din accept gæl­der for føl­gen­de domæ­ner: lineschroeder.dk

Hvad er cookies?

Cook­i­es er kor­te tekst­fi­ler, der bru­ges til at gem­me små mæng­der infor­ma­tion på din com­pu­ter via brow­se­ren. Dis­se cook­i­es hjæl­per os til at få web­s­te­det til at fun­ge­re kor­rekt, gøre det mere sik­kert, give en bed­re bru­gero­p­le­vel­se samt for­stå, hvor­dan web­s­te­det opti­me­res og hvad der kan forbedres.

Hvor­dan bru­ger vi cookies?

Som de fle­ste andre onli­ne tje­ne­ste bru­ger vores web­s­ted før­ste- og tred­je­parts cook­i­es med fle­re for­skel­li­ge for­mål. Før­ste­parts cook­i­es er mest for at web­s­te­det kan fun­ge­re kor­rekt og de ind­sam­ler ikke infor­ma­tion, der er personhenførbar.
Tred­je­parts cook­i­es bru­ges på vores web­s­ted pri­mært til for­stå hvor­dan web­s­te­det opti­me­res, hvor­dan bru­ger­ne inter­a­ge­rer, sik­re kom­mu­ni­ka­tio­nen og alt i alt give dig en for­bed­ret brugeroplevelse.

Hvil­ke typer bru­ger vi?

Nød­ven­di­ge: Vis­se cook­i­es er nød­ven­di­ge for at du kan få den ful­de ople­vel­se af web­s­te­det. Det giver os mulig­hed for at opret­hol­de bru­ger ses­sio­ner og fore­byg­ge sik­ker­heds­trus­ler. De ind­sam­ler eller gem­mer ikke per­son­hen­før­bar infor­ma­tion. Det kan fx være cook­i­es, der lader dig log­ge ind på din kon­to, læg­ge pro­duk­ter i en kurv og gen­nem­fø­re en beta­ling sikkert.
Sta­ti­stik: Dis­se cook­i­es gem­mer infor­ma­tion som antal­let af besø­gen­de, hvil­ke webs­i­der der er besøgt, hvor den besø­gen­de kom fra osv. Dis­se data hjæl­per os til at ana­ly­se­rer og for­stå, hvor godt web­s­te­det fun­ge­rer og hvad, der kan forbedres.
Mar­keds­fø­ring: Vis­se web­s­te­der viser rek­la­mer. Den­ne type cook­i­es bru­ger til at per­son­lig­gø­re de viste rek­la­mer. De hjæl­per også til at hol­de styr på effek­ti­vi­te­ten af de enkel­te reklamer.
Infor­ma­tion gemt i den­ne type cook­i­es kan også bli­ve brugt af tred­je­part­s­le­ve­ran­dø­rer til at vise dig per­son­li­ge rek­la­mer på andre websteder.
Funk­tio­nel: Den­ne type cook­i­es hjæl­per sær­li­ge ikke-essen­ti­el­le funk­tio­ner på web­s­te­det. Det inklu­de­rer blandt andet ind­lej­ret ind­hold som video­er eller deling af ind­hold fra web­s­te­det på soci­e­le medier.
Indstil­lin­ger: Dis­se cook­i­es gem­mer dine indstil­lin­ger, som fx valg af sprog, så du får en bed­re ople­vel­se ved både nuvæ­ren­de og kom­men­de besøg på webstedet.

Listen her­un­der viser de cook­i­es, det­te web­s­ted bruger.

Cook­ieBeskri­vel­se
cook­i­elaw­in­fo-chec­box-ana­ly­ti­csThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­ie is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Ana­ly­ti­cs”.
cook­i­elaw­in­fo-chec­box-fun­ctio­nalThe cook­ie is set by GDPR cook­ie con­sent to record the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Fun­ctio­nal”.
cook­i­elaw­in­fo-chec­box-othersThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­ie is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Other.
cook­i­elaw­in­fo-check­box-neces­saryThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­i­es is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Neces­sary”.
cook­i­elaw­in­fo-check­box-per­for­man­ceThis cook­ie is set by GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin. The cook­ie is used to sto­re the user con­sent for the cook­i­es in the cate­gory “Per­for­man­ce”.
viewed_cookie_policyThe cook­ie is set by the GDPR Cook­ie Con­sent plu­gin and is used to sto­re whet­her or not user has con­sen­ted to the use of cook­i­es. It does not sto­re any per­so­nal data.

Hvor­dan sty­rer jeg cookie-indstillinger?

Hvis du sene­re ønsker at ændre dine indstil­lin­ger sene­re, kan du klik­ke på fanen Opda­ter Samtyk­ke. Det vil vise de nuvæ­ren­de indstil­lin­ger og vie dig mulig­hed for at ændre dem.
Der­u­d­over giver brow­se­ren dig for­skel­li­ge mulig­he­der for at slette/blokerer cookies.